VÝSLEDKY a materiály seminára pre pedagógov

základných a materských škôl

praktické ukážky práce s NOVOVYNIKNUTÝMI metodickými príručkami k učebniciam "Aha, slovenčina!" a "Svet okolo nás po slovensky".

Vážení učitelia základných a materských škôl, odborná verejnosť, milí priaznivci jazykovej školy iCan,

radi by sme Vás informovali, že v dňoch 2. a 3. novembra 2023 naša škola zrealizovala úspešný dvojdňový seminár školenie pre pedagogických zamestnancov k metodickým a didaktickým materiálom ktoré vznikajú ako výstupy projektu Slovenčina pre deti cudzincov - metodické príručky, usmernenia a pomôcky pri využívaní didaktických materiálov pri inklúzii detí do výchovno- vzdelávacieho procesu v Slovenskej republike.
Seminár sme usporiadali pre našich partnerov spolupracujúcich na projekte, ktorými sú zahraničné vzdelávacie centrá Petit Slavik z Paríža, eMeLeS z Dublinu a Czech&Slovak Club z Birminghamu a odborní pracovníci z NIVaM. Našou snahou bolo tiež spropagovať vznikajúce metodické príručky a doplnkový učebný materiál- obrázkové (komunikačné) karty širokej odbornej verejnosti. Preto sme seminár zrealizovali hybridnou formou. Celé školenie sme sprístupnili pre učiteľov a riaditeľov základných a materských škôl, ktorí o seminár prejavili záujem a na seminári sa zúčastnili online formou. Potešilo nás, že prvý deň školenia sa prihlásilo 20 učiteľov z materských škôl a druhý deň školenia to bolo 18 pedagógov základných škôl. Záujem bol z rôznych škôl v rámci Slovenska.
Osobne sa na seminári zúčastnilo každý deň asi 30 účastníkov. Zo zahraničia prišlo 8 pedagógov zo vzdelávacieho centra Petit Slavik, Paríž, 7 pedagógov zo vzdelávacieho centra z Birminghamu a tri učiteľky zo vzdelávacieho centra z Dublinu. Prítomní boli tiež traja odborníci z Národného inštitútu vzdelávania a mládeže a tiež naši partneri z MŠ a ZŠ Odborárska 2, Bratislava, ktorí naše učebnice aj vznikajúce príručky tiež dobre poznajú, pretože ich podobne ako naši zahraniční partneri v procese tvorby priamo v triedach testovali a pripomienkovali.

Cieľom školenia bolo:


- informovať o postupe prác na jednotlivých projektových výstupoch a dohodnúť časový harmonogram tak, aby sme stihli práce na metodických príručkách k učebnici Aha, slovenčina! a pracovnému zošitu Svet okolo nás po slovensky ukončiť do konca februára 2024,

- oboznámiť širokú odbornú verejnosť, že koncom februára 2024 budú k dispozícii k učebniciam slovenčiny pre deti cudzincov aj metodické príručky, ktoré usmernia učiteľov a dajú im návod, ako s jednotlivými cvičeniami pracovať,

- informovať širokú odbornú verejnosť o pripravovanom doplnkovom didaktickom materiáli a širokých možnostiach jeho využitia- obrázkových kartách. Ku kartám bola zostavená aj metodická príručka poskytujúca učiteľom návod, ako s kartami pracovať a akú škálu možností využitia karty poskytujú,

- oboznámiť pedagogickú verejnosť, že súčasťou metodickej príručky je aj časť venovaná nácviku spisovnej výslovnosti a pravopisu a cvičenia patriace do tejto kapitoly sú dostupné aj ako nahrávky,

- informovať učiteľov pracujúcich v triedach s deťmi cudzincov, že majú k dispozícii aj samohodnotiaci test, ktorý si dieťa môže urobiť po absolvovaní kurzu slovenčiny a ohodnotí sa na koľko % ovláda učivo potrebné na dosiahnutie jazykovej úrovne A1 ovládania jazyka podľa SERR.

Prednášajúcimi boli autori učebníc a autori metodických príručiek k učebniciam p. Uličná, p. Báčkai, p. Hirschnerová a p. Gregorík. P. Karol Csiba z NIVaM vo svojej prednáške prezentoval viaceré edukačné aktivity a didaktické pomôcky využiteľné pri osvojovaní si slovenského jazyka pri práci s obrázkovými kartami a to pre deti predškolského a školského veku. Venoval sa aj téme vzdelávacieho štandardu ako druhého jazyka, ktorý bol schválený ako dodatok v súčasnosti platného školského vzdelávacieho programu.
V diskusii sme reagovali aj na otázky, ktoré učitelia pripojení online, písali do chatu. Prejavili tiež záujem o prezentácie, aby z nich mohli aj naďalej čerpať. Prezentácie budete môcť nájsť na našej stránke www.slokia.sk . Taktiež plánujeme zriadiť na stránke slokia.sk priestor na vyjadrenie Vašich pripomienok a postrehov, ktoré ste získali pri práci s našimi učebnicami, obrázkovými kartami a metodickými príručkami.
Teší nás, že spätná väzba od prítomných učiteľov bola len pozitívna, podľa vyjadrení pedagógov bolo toto dvojdňové školenie pre prítomných veľkým prínosom pri ich práci s učebnicami Aha, slovenčina! a Svet okolo nás po slovensky.

Celé školenie sme ukončili v príjemnej atmosfére v neďalekej reštaurácii na pracovnom obede.

Na záver ešte ponúkame pár fotografií z atmosféry počas nášho školenia. Tiež prikladáme prezentácie, ktoré na školení odzneli.


Iveta Tunegová, koordinátor projektov iCan

FOTO Z PODUJATIA

PRÍHOVORY 02.11
materské školy

Mgr. Alona Kurotová, PhD., zriadovateľka iCan School
Pozrieť video
Ing. Iveta Tunegová, koordinátorka projektu, iCan School
Pozrieť video
Mgr. Zuzana Hirschnerová, PhD., autorka pracovného zošitu
Pozrieť video
Mgr. Karol Csiba, PhD., spoluautor Obrázkové komunikačné karty, NIVaM
Pozrieť video

PRÍHOVORY 03.11
základné školy

Mgr. Alona Kurotová, PhD., zriadovateľka iCan School
Pozrieť video
Mgr Martina Uličná PhD , autorka učebnice Aha, slovenčina!, autorka
Pozrieť video
Mgr. Klaudia Báčkai, autorka učebnice Aha, slovenčina!
Pozrieť video
Mgr. Peter Gregorík PhD., autor metodickej príručky k učebnici Aha, slovenčina!
Pozrieť video
Mgr. Karol Csiba, PhD., spoluautor Obrázkové komunikačné karty, NIVaM
Pozrieť video
Andrej Zmeček ISA
Pozrieť video