seminár pre pedagógov

základných a materských škôl

praktické ukážky práce s NOVOVYNIKNUTÝMI metodickými príručkami k učebniciam "Aha, slovenčina!" a "Svet okolo nás po slovensky".


Prezentujú autori učebníc a metodických príručiek a odborníci NIVAM

Škola iCan school spolu s partnerom projektu NIVAM Vás pozýva na online podujatie, ktoré sa uskutoční dňa 2. a 3. novembra 2023.


Pre koho je toto podujatie určené:

riaditeľov základných škôl, učiteľov základných a materských škôl a zástupcov vzdelávacích inštitúcií, ktorí sa venujú výučbe slovenčiny ako druhého alebo cudzieho jazyka.

Na našom podujatí sa dozviete:

• ako pracovať s učebnicou Aha, slovenčina! určenou pre deti cudzincov a krajanov - prezentácia metodickej príručky priamo autormi učebnice a metodickej príručky k nej;

• Svet okolo nás po slovensky – sprostredkovanie prvého kontaktu so slovenčinou pre deti cudzincov v materských školách – prezentuje autorka učebnice a metodickej príručky k nej;

• spoznáte nové edukačné aktivity a oboznámite sa s pripravovanými novými didaktickými pomôckami využiteľnými pri osvojovaní slovenčiny;

• budete mať možnosť výmeny skúseností s učiteľmi, ktorí v praxi realizujú výučbu slovenčiny detí cudzincov na Slovensku, alebo aj detí Slovákov z zahraničí.

Pre prehľadnosť sme podujatie rozdelili do dvoch dní:

1
seminár určený pre pedagógov materských škôl
2.NOVEMBRA, 13:00 – 15:30
2
seminár pre pedagógov základných škôl.
3.NOVEMBRA, 9:00 – 13:00

Program
2.11.2023
Metodická príručka k pracobnému zošitu pre predškolákov
Svet okolo nás po slovensky a obrázkové karty

1
13:00-13:15
Registrácia
2
13:15-13:45
Privítanie, predstavenie projektu, postup prác na projekte
Mgr. Alona Kurotová, PhD., zriadovateľka iCan School, Ing. Iveta Tunegová, koordinátorka projektu, iCan School
3
13:45-14:30
Svet okolo nás po slovensky - sprostredkovanie prvého kontaktu so
slovenčinou pre najmenšie deti. Koncepcia a metodika vychádzajúca z
prirodzeného spôsobu osvojovania si jazyka v kontakte so spoznávaním
sveta a hre ako základným spôsobom učenia sa detí.
Mgr. Zuzana Hirschnerová, PhD., autorka pracovného zošitu Svet okolo nás po slovensky a metodickej príručky k pracovnému zošitu, Mgr. Markéta Kaksa-Filagová PhD., autorka pracovného zošitu Svet okolo nás po slovensky, iCan School
4
14:30-15:00
Slovenský jazyk ako druhý jazyk v materskej škole (Sj v systéme podporných opatrení, edukačné aktivity a didaktické pomôcky pri osvojovaní si Sj - práca s obrázkovými kartami)
Mgr.Karol Csiba, PhD., spoluautor Obrázkové komunikačné karty, NIVaM
5
15:00-15:30
Diskusia

Program
3.11.2023
Metodická príručka k učebnici a pracovnému zošitu Aha, slovenčina!,
Obrázkové karty, vzdelávací štandart pre slovenský jazyk ako druhý jazyk

1
9:00-9:15
Registrácia
2
9:15-9:45
Úvodné slovo k priebehu prác na projekte
Mgr. Alona Kurotová, PhD., zriadovateľka iCan School, Ing. Iveta Tunegová, koordinátorka projektu, iCan School
3
9:45-10:30
Uplatňovanie komunikačného prístupu v metodike osvojovania vybraných gramatických javov
Mgr. Martina Uličná PhD., autorka učebnice Aha, slovenčina!, autorka
metodickej príručky, Mgr. Klaudia Báčkai, autorka učebnice Aha, slovenčina!

4
10:30-10:50
Prestávka
5
10:50-11:20
Špecifiká tvorby metodiky k učebnici slovenského jazyka pre cudzincov
Mgr. Peter Gregorík PhD., autor metodickej príručky k učebnici Aha, slovenčina!
6
11:20-12:05
Slovenský jazyk ako druhý jazyk na základnej škole (Slovenský jazyk v
systéme podporných opatrení, vzdelávací štandard pre slovenský jazyk
ako druhý jazyk, edukačné aktivity a didaktické pomôcky pri
osvojovaní si Slovenský jazyk - práca s obrázkovými kartami)
Mgr. Karol Csiba, PhD., spoluautor Obrázkové komunikačné karty, NIVaM
7
12:05-12:35
Diskusia
Zadajte svoju e-mailovú adresu
ak máte záujem zúčastniť sa podujatia.
Pošleme vám odkaz na online účasť.
Kliknutím na tlačidlo súhlasíte so spracovaním osobných údajov a súhlasíte so zásadami ochrany osobných údajov