ICAN SCHOOL

SLOVENČINA PRE DETI CUDZINCOV
ERASMUS+ 2021-1-SK01-KA220-SCH-000031588

Jazyková škola iCan je hlavným koordinátorom projektu Slovenčina pre deti cudzincov- metodické príručky, usmernenia a pomôcky pri využívaní didaktických materiálov pri inklúzii detí do výchovno- vzdelávacieho procesu v Slovenskej republike.

Partnerskými organizáciami v projekte sú Národný inštitút vzdelávania a mládeže NIVAM
a vzdelávacie centrá Slovákov v zahraničí – eMeLeS v Írsku, Czech & Slovak Club Birmingham v Spojenom kráľovstve a Petit Slavik vo Francúzsku.
Implementácia projektu začala dňa 28.02.2022
a bude ukončená dňa 28.02.2024.

Projektom sme nadviazali na náš úspešne ukončený projekt, realizáciou ktorého sme vytvorili učebnice, pracovné zošity, prekladové slovníky pre deti cudzincov a krajanov
a Manuál pre riadiacich a pedagogických pracovníkov.

V súlade s EÚ programom Erasmus+, ako účinným nástrojom na podporu uspokojovania potrieb znevýhodnených skupín, je hlavným cieľom projektu podpora integrácie detí cudzincov do majoritnej spoločnosti na Slovensku. Našou kľúčovou prioritou v tomto projekte je posilnenie stratégie inklúzie a rozmanitosti a s tým súvisiaca pomoc pri odstraňovaní prekážok súvisiacich s prekonávaním kultúrnych rozdielov, sociálnych prípadne geografických prekážok pri začlenení detí cudzincov do formálneho ale aj neformálneho vzdelávania v SR, a to v predprimárnom aj v školskom vzdelávaní v štátnom slovenskom jazyku.

Špecifickým cieľom nášho projektu je prispieť k skvalitneniu vzdelávania detí, ktorých materinský jazyk je iný ako štátny jazyk, ale aj k skvalitneniu vzdelávania detí Slovákov žijúcich v zahraničí, a to spracovaním metodických a didaktických materiálov pre danú cieľovú skupinu.

Na zabezpečenie kvalitných, a pre integračnú politiku v oblasti vzdelávania prínosných výstupov, hlavný koordinátor spolu s partnermi zadefinoval 5 čiastkových cieľov projektu:
1. zostavenie súboru metodík, učebných plánov a učebných osnov priamo naviazaných na spracované publikácie Učebnica prvého kontaktu a Pracovný zošit pre predškolákov.
2. spracovanie Obrazových (komunikačných) kariet ako doplnkového didaktického materiálu využiteľného v podmienkach práce v MŠ a na 1. stupni ZŠ, v jazykových školách a vo vzdelávacích centrách v zahraničí.
3. dopracovanie Prekladového slovníka základných pojmov pre ZŠ o 4 jazykové mutácie podľa požiadaviek od partnerov (francúzsky jazyk), alebo podľa výberu početnosti zastúpenia detí danej národnosti v slovenských školách.
4. testovanie spracovaných metodických materiálov a správne nastavenie učebných plánov a osnov priamymi užívateľmi (zahraniční partneri projektu, pridružení partneri
v SR), ktorí majú priame skúsenosti a výborne sa orientujú v danej problematike. Preto pokladáme ich pripomienky z testovania za vysoko prínosné pre kvalitu metodických
a učebných materiálov.
5. diseminácia výstupov projektu: vzdelávacia aktivita Školenie pre pedagogických zamestnancov k metodickým a didaktickým materiálom.

Nastavenie projektu posilňuje vzájomný medzikultúrny dialóg, práva na sociálne začlenenie do prostredia majoritnej spoločnosti, podporu aktívneho občianstva cudzincov na Slovensku a Slovákov v zahraničí. V neposlednom rade projekt prispeje
k rozvoju spolupráce medzi partnermi v oblasti vzdelávania na národnej aj medzinárodnej úrovni tým, že sa budú aktívne podieľať na zostavovaní a testovaní metodických a didaktických materiálov a výstupy z projektu budú slúžiť širokej cieľovej skupine (učiacich sa aj učiteľov) na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Jednotlivé aktivity projektu sú navrhnuté tak, aby ich výsledky prinášali cieľovej skupine prospech už počas fázy testovania a predovšetkým po ukončení realizácie projektu. Výsledkom priameho využívania vytvorených dokumentov bude zvýšenie odborných kapacít a pracovných zručností cieľovej skupiny riadiacich a pedagogických pracovníkov v slovenských školách s cieľom zvýšiť kvalitu vzdelávania detí cudzincov
a tak uľahčiť ich inklúziu do nového prostredia. Dopad projektu bude už počas testovania metodických materiálov spolu s didaktickými aj na cieľovú skupinu detí Slovákov, žijúcich v zahraničí, ktoré sa vzdelávajú v slovenských vzdelávacích spolkoch.

Najväčšou pridanou hodnotou výstupov bude však zostavenie nových metodických
a didaktických pomôcok, absentujúcich vo vzdelávacom prostredí, z ktorých budú dlhodobo benefitovať znevýhodnené skupiny detí cudzincov na Slovensku, ale aj deti Slovákov žijúcich v zahraničí a tých, ktorí sa zo zahraničia vrátia. Nadobudnuté kompetencie budú znamenať pre všetkých účastníkov projektu výrazné zlepšenie podmienok pri vykonávaní ich profesijnej praxe a pri budovaní inkluzívneho prostredia na základných školách. Pre rodičov a deti cudzincov budú znamenať prínos pre zlepšenie kvality života v novej krajine. Dôjde tak k rozvoju schopnosti komunikácie
v slovenskom jazyku a tak sa zvýši ich pravdepodobnosť úspešnosti v školskom
a neskôr aj v pracovnom prostredí. Skvalitnením týchto procesov projekt prispeje
k zatraktívneniu slovenského prostredia pre cudzincov a k rozvoju integračného procesu, čo predstavuje jeden z najdôležitejších dopadov a udržateľných výsledkov projektu.