ICAN SCHOOL

ZASADNUTIE ŠKOLSKEJ KOMISIE
PRE ZÁPADNÚ EURÓPU A ZÁMORIE NA ÚSŽZ
05.04.2023

Dňa 5.4.2023 sa konalo na Úrade Slovákov žijúcich v zahraničí zasadnutie školskej komisie pre západnú Európu a zámorie. Naša škola bola na zasadnutie komisie tiež pozvaná. Zasadnutie viedol podpredseda ÚSŽZ p. Prochácka, ktorý privítal zástupcov vzdelávacích centier a víkendových škôl zo Švajčiarska, Anglicka, Írska, Nemecka, Rakúska, Francúzska, Talianska, Cypru, Islandu a USA, ako aj predstaviteľov MŠVVaŠ SR, NIVaM, FF UK a iných inštitúcií, ktoré sa zaoberajú vzdelávaním, vyučovaním slovenčiny ako druhého alebo cudzieho jazyka. Predsedníčkou sekcie sa stala p. Jarmila Buchová zo vzdelávacieho centra v Mníchove ktorej p. Prochácka odovzdal menovací dekrét. P. Buchová zároveň pôsobí aj ako predsedníčka asociácie vzdelávacích centier ISEIA.

Naša škola dostala príležitosť a dostatočne veľký priestor predstaviť výstupy projektu a to učebnice, pracovné zošity a doplnkový učebný materiál, ktoré vznikali počas roka 2019 – 2022 s podporou programu Erazmus+ spolu s našimi partnermi z Dublinu, Birminghamu, Paríža a NIVaM. Projekt odprezentovala p. Alona Kurotová a p. Iveta Tunegová. Veľmi oceňujeme možnosť a príležitosť, ktorá sa nám zo strany ÚSZZ dostala. Podľa spätnej väzby zo vzdelávacích centier nás teší, že výsledky našej práce sa stretli s pozitívnym ohlasom a záujmom. Prítomní si domov od nás odniesli sadu učebníc. Veríme, že po spropagovaní vo vzdelávacích centrách prejavia učitelia a rodičia detí o naše publikácie záujem. V našich silách je tento záujem v dostatočnej miere uspokojiť. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s ÚSZZ, vzdelávacími centrami a tiež ISEIA, ktorá o spoluprácu s iCan prejavila záujem.
Program komisie ďalej pokračoval prezentáciami p. Drugovej z Metodického centra UMB, p. Kováčovej Švecovej z Pedagogickej fakulty UMB, p. Pekarovičovej z FF UK a ďalšími. Zasadnutie školskej komisie bolo ukončené schválením záverov zasadnutia. Peknou bodkou za stretnutím bola spoločná komentovaná prehliadka zrekonštruovaných priestorov SNG.

Záverom prikladáme pár fotografií zo zasadnutia školskej komisie.

Ing. Iveta Tunegová

Projektový manažér programu Erasmus