Blog SK

Kvalifikačná/doplňujúca skúška pre lekárov a zubných lekárov na Slovensku

Na Slovensku, podobne ako v mnohých európskych krajinách, musia zdravotnícki pracovníci absolvovať kvalifikačnú/ doplňujúcu skúšku. Tento rok sa skúška pre lekárov a zubných lekárov konala spoločne.

Situácia s nedostatkom zdravotníckych pracovníkov na Slovensku

Situácia s nedostatkom zdravotníckych pracovníkov na Slovensku ponúka lekárom významné príležitosti. Rastúci nedostatok špecialistov vo verejných a súkromných zdravotníckych zariadeniach otvára nové perspektívy pre uplatnenie a odborný rast zahraničných lekárov.

Okrem toho úsilie slovenskej vlády a zdravotníckych zariadení o zlepšenie pracovných podmienok zvyšuje atraktívnosť povolania pre lekárov. To podporuje prilákanie medicínskych špecialistov z iných krajín.

Komplexný test lekárskych znalostí

Skúška pre lekárov a zubárov pozostávala z niekoľkých etáp:

1. Písomná časť - teoretický test pokrývajúci širokú škálu lekárskych disciplín.

2. Ústna časť - test komunikačných zručností a schopnosti analyzovať zložité klinické prípady.

Podrobnosti a spätná väzba ku kvalifikačnej/ doplňujúcej skúške

Zistite, ako dopadla skúška 25.05.2024. Zažite prípravu, absolvovanie skúšky, očakávania a výsledky a tipy pre budúcich uchádzačov od našich študentov medicíny, ktorí skúšku absolvovali.
Pediatrička odpovedala na nasledujúce otázky týkajúce sa týchto tém:

  • Koľko bolo účastníkov?
  • Náročnosť doplňujúcej/kvalifikačnej skúšky
  • Komisia
  • Porovnanie so skúškami na Ukrajine
  • Pocity pred a po skúške: očakávania a realita
  • Tipy pre budúcich účastníkov skúšky
  • Pomohol vám kurz?
  • Plány do budúcnosti

Kvalifikačná / doplňujúca skúška pre zahraničných medikov na Slovensku: Skúsenosť našej študentky >>>>>>>>


Lekár neurológ v rozhovore odpovedal na nasledujúce otázky:

Ako veľmi ste sa pripravovali na skúšku?
Ako skúška prebiehala?
Ako prebiehala ústna časť doplňujúcej/kvalifikačnej skúšky?
Koľko testov bolo v písomnej časti?
Ktorá časť písomnej časti doplňujúcej/kvalifikačnej skúšky bola najťažšia?
Koľko otázok bolo položených v ústnej časti?
Čo sa vám na skúške páčilo a čo bolo ťažké?
Je psychologická príprava na skúšku veľmi dôležitá?
Ako ste sa pripravovali na doplňujúcu/kvalifikačnú skúšku?
Boli nejaké témy alebo otázky, ktoré boli obzvlášť ťažké?
Hodnotenie náročnosti skúšky
Pomer medzi úsilím vynaloženým na prípravu a dosiahnutým výsledkom
Čo by ste poradili tým, ktorí budú túto skúšku absolvovať?
Aké sú vaše plány do budúcnosti?

Odpovede na 9 hlavných otázok kvalifikačnej/ doplňujúcej skúšky >>>>>>>>

Výsledky kvalifikačnej/ doplňujúcej skúšky pre zahraničných medikov na Slovensku:

Analýza výsledkov:

1. Priemerná úspešnosť v písomnej skúške (%PP):

- Najvyššia: 100 %
- Najnižšia: 50 %
- Priemerné percento: 90,96 %.

2. Priemerná úspešnosť v hlavnej časti (% odborne):

- Najvyššia: 95 %
- Najnižšia: 68,75
- Priemerné percento: 83,78 %.

3. Celkové hodnotenie (Spolu):

- Najvyššie body: 89
- Najnižšie body: 55
- Priemerné body: 74,5.

4. Rozdelenie známok podľa predmetov:

- Interná medicína (VL): od 12 do 20 bodov.
- Gynekológia (Gyn): Od 15 do 20 bodov.
- Chirurgia (Chir): Chirurgia: od 13 do 20 bodov.
- Pediatria (Pediat): 11 až 20 bodov.
- Intenzívna medicína (Int): 15 až 20 bodov.

Úspešnosť lekárov, ktorí absolvovali kurzy slovenčiny pre lekárov

1. Písomná skúška (PP):

- Priemerný počet bodov: 90,83
- Minimálny počet bodov: 75
- Maximálny počet bodov: 100

2. Úspešnosť v odbore (% odborne):

- Priemerné percento: 84,63
- Minimálne percento: 78,75
- Maximálne percento: 88,75

Záver:

  • Priemerné výsledky študentov iCan sú na vysokej úrovni, s výsledkami nad 90 % z písomnej skúšky a okolo 85 % zo špecializácie.

  • Rozptyl známok ukazuje, že študenti sú pomerne rovnako pripravení, s minimálnymi odchýlkami od priemeru.

Lekári, ktorí absolvovali kurzy slovenského jazyka pre medikov, dosiahli vďaka komplexnej príprave a podpore školy ICAN dobré výsledky vo všetkých častiach skúšky. Priemerný výsledok absolventov našej školy v písomnej časti bol 85 %, čo je výrazne nad minimálnym počtom bodov na úspešné absolvovanie skúšky.

Ako sa prihlásiť na kurzy slovenčiny pre zdravotníckych pracovníkov

Skúška pre lekárov a zubárov ukázala nielen vysokú úroveň študentov, ale aj dôležitosť jazykovej prípravy. Staňte sa súčasťou iCan School a my vám na tejto ceste pomôžeme.

Ponúkame flexibilné študijné programy, ktoré vám pomôžu osvojiť si potrebnú lekársku slovnú zásobu a rozvíjať komunikačné zručnosti v témach lekárskej skúšky, vďaka čomu bude vaša príprava efektívnejšia. Úspešné absolvovanie kvalifikačnej/ doplňujúcej skúšky pre medikov na Slovensku nielen potvrdí vaše kompetencie, ale otvorí vám aj dvere k rôznym medzinárodným kariérnym príležitostiam.

Naša partnerská spoločnosť Med-Integro sa špecializuje na zamestnávanie lekárov na Slovensku a poskytuje podporu pri hľadaní ideálneho miesta pre profesionálny rast a uplatnenie.

SLOVENSKÝ JAZYK PRE LEKÁROV A ZDRAVOTNÍCKY PERSONÁL

PRIHLÁŠKA NA ŠTÚDIUM