ICAN SCHOOL

Slovenčina pre deti cudzincov

metodické príručky, usmernenia a pomôcky pri využívaní didaktických materiálov pri inklúzii detí do výchovno-vzdelávacieho procesu v Slovenskej republike
Vážení učitelia a široká odborná verejnosť,
dovoľte nám informovať Vás o výsledkoch nášho projektu, ktorý realizujeme s podporou programu Erazmus+ a ktorý nadväzuje na náš predchádzajúci projekt. V rámci predchádzajúceho projektu sme pre učiteľov vyučujúcich slovenčinu ako druhý (cudzí) jazyk, ale hlavne pre deti a ich rodičov, vytvorili sadu učebníc, pracovných zošitov a doplnkového učebného materiálu, ktorý už je takmer jeden rok v ponuke a je súčasťou práce na hodinách slovenčiny (Aha, slovenčina!, Svet okolo nás po slovensky, Slovenský jazyk a literatúra v škole, Prekladový slovník, Manuál pre pedagogickú verejnosť). Viac o učebniciach nájdete tu.
Dnes Vám chceme predstaviť náš nadväzujúci projekt - Slovenčina pre deti cudzincov - metodické príručky, usmernenia a pomôcky pri využívaní didaktických materiálov pri inklúzii detí do výchovno- vzdelávacieho procesu v Slovenskej republike. Ukončenie projektu je naplánované na 28.02.2024. Partnermi na projekte sú Národný inštitút vzdelávania a mládeže NIVAM a vzdelávacie centrá Slovákov v zahraničí – eMeLeS v Írsku, Czech & Slovak Club Birmingham v Spojenom kráľovstve a Petit Slavik vo Francúzsku. Čaká nás ešte veľa intenzívnej práce, avšak radi by sme o výsledkoch projektu informovali širokú pedagogickú aj nepedagogickú verejnosť.


Predpokladáme, že naše učebnice Aha, slovenčina!, Svet okolo nás po slovensky a Slovenský jazyk a literatúra v škole už dobre poznáte a pomáhajú Vám pri vyučovaní slovenčiny ako druhého, resp. cudzieho jazyka v základných a rozširujúcich kurzoch poriadaných základnými školami, alebo v kurzoch v jazykových školách.


Avšak aj počas rôznych webinárov a vzdelávacích aktivít na ktorých sme súbor učebníc predstavovali sme sa presvedčili, že je potrebné projekt rozšíriť tak, aby učitelia dostali do rúk nielen kvalitné učebnice, ktoré sú zatiaľ jedinými učebnicami slovenčiny pre deti cudzincov, ale aby sme im poskytli aj návod, ako s učebnicami pracovať.

Čo nové pre Vás teda pripravujeme?

V prvom rade je to Metodická príručka k učebnici Aha, slovenčina! Už o pár mesiacov bude dostupná na našej stránke www.slokia.sk v online podobe. V príručke nájdete kľuč ku každému cvičeniu v učebnici a ak ste mali nejaké nejasnosti ako dané cvičenie na hodinách využiť, s našou metodickou príručkou nájdete ten správny návod. Krátku ukážka z pripravovanej metodickej príručky nájdete tu.
Súčasťou metodickej príručky je aj kapitola venovaná spisovnej ortoepii a ortografii. Keďže učebnicu používajú učitelia na Slovensku i v cudzine na výučbu jazyka v skupinách detí s rôznym východiskovým alebo kontaktným jazykom, možno očakávať veľmi rôznorodé interferenčné javy a transfer z rodného jazyka vo výslovnosti slovenských hlások i pri ich zápise. Preto súčasťou tejto kapitoly sú aj audio nahrávky, ktoré je možné využiť i na tréning súvzťažnosti fonetického a grafického systému slovenčiny. Časť nahrávok sa tiež venuje gramatickému systému slovenčiny. Tvorenie cvičení na osvojenie a automatizáciu jednotlivých morfologických javov je založené na využití mikrodialógov obsahujúcich jednotlivé tvaroslovné javy tak, aby v rámci komunikatívneho učenia nebol východiskom cvičenia dril gramatiky, ale odovzdanie istej informácie v schematizovanej podobe. Toto pokladáme za veľké plus a obohatenie konceptu učebnice, pracovných zošitov a metodickej príručky Aha, slovenčina!
Pedagógovia v materských školách, ktorí majú vo svojich triedach detičky ktoré sa so slovenčinou len zoznamujú a ich materinský jazyk je iný, dostanú do rúk Metodickú príručku k pracovnému zošitu Svet okolo nás po slovensky.


Každý učiteľ si vo svojom kurze definuje ciele kurzu, vychádza pri tom z rozsahu hodín kurzu, definovania cieľovej skupiny žiakov pri zohľadnení rôznorodosti skupiny a to nielen jazykovej apd. Keď si učiteľ vyberie ako nosný učebný materiál učebnicu Aha, slovenčina!, môže mať nejasnosti v určení správneho tempa, na aký dlhý čas mu učebný materiál poskytnutý učebnicu vydrží, aké kompetencie majú žiaci po absolvovaní kurzu a prebratí učebného materiálu poskytnutého učebnicou dosiahnuť apd. Toto sú legitímne otázky. Odpovede na ne nájdete v ďalšom výstupe projektu, ktorým sú Metodické odporúčania, učebné plány a učebné osnovy priamo ušité na intenzívne alebo polo intenzívne kurzy poriadané jazykovými školami, na základné a rozširujúce kurzy poriadané základnými školami na Slovensku, alebo pre jazykové kurzy slovenčiny poriadané vzdelávacími centrami ktoré sa venujú výučbe slovenčiny v zahraničí.


Aj tieto Metodické odporúčania, podobne ako metodické príručky budú po ukončení kurzu dostupne na našej webovej stránke.


Ďalším veľmi zaujímavým výstupom projektu ktorý chceme predstaviť, je doplnkový učebný materiál, ktorý je kompatibilný aj s učebnicou Aha, slovenčina! aj s pracovným zošitom Svet okolo nás po slovensky. Tým materiálom sú Obrázkové komunikačné karty. Na tomto výstupe pracujú naši partneri na projekte z NIVAM. Obrázkové karty sú nevyhnutnou súčasťou práce v jazykovom kurze. Sú vhodné pre skupinovú i individuálnu prácu. Zahŕňajú základnú slovnú zásobu dieťaťa, pokrývajú podstatné mená z rôznych tematických okruhov, prídavné mená, slovesá, predložky, číslovky a matematické symboly. Práca s nimi a široké možnosti ich využitia sú popísané v Metodickej príručke k súboru obrázkových kariet. Karty budú dostupne v online, ale aj v tlačenej podobe.
Posledným výstupom projektu je dopracovanie Prekladového slovníka základných pojmov pre ZŠ o ďalšie 4 jazykové mutácie. K ukrajinskej, anglickej, maďarskej, srbskej, vietnamskej a ruskej verzii slovníka pribudne aj verzia francúzska, španielska, nemecká a kórejská.

Ing. Iveta Tunegová

koordinátor projektu za iCan