ICAN SCHOOL

WEBOVÁ PLATFORMA A MOBILNÁ APLIKÁCIA
PRE ZAHRANIČNÝCH LEKÁROV, ZUBÁROV, ZDRAVOTNÉ SESTRY A FARMACEUTOV
2021-1-SK01-KA220-VET-000025107

 • Názov projektu
  MED-INTEGRO
 • Trvanie projektu
  01.11.2021 - 01.11.2024
 • Akronym projektu
  Webová platforma a mobilná aplikácia pre zahraničných lekárov, zubárov, zdravotné sestry a farmaceutov
 • Číslo projektu
  2021-1-SK01-KA220-VET-000025107
 • Program
  Erasmus+
 • Partneri projektu
  iCan s.r.o. (Slovakia)
  Threshold Training Associates s.r.o. (Czech Republic)
  Biedrība Eurofortis (Latvia)
  Medzinárodná asociáciá lekárov a zdravotníkov na Slovensku (Slovakia)
 • Koordinátor projektu
  iCan s.r.o. (Slovakia)
Rozpočet

Maximálna výška grantu je 389 251 EUR

Výstupy projektu:
Hlavným cieľom projektu je vytvoriť webovú platformu a mobilnú aplikáciu, ktorá by obsahovala všetky dostupné odborné didaktické materiály pre výučbu medicínskeho slovenského/českého/poľského jazyka v online podobe a odborných materiálov, pre cieľovú skupinu zahraničných zdravotníckych pracovníkov, žijúcich v týchto krajinách.

Súčasťou vytvárania výsledkov projektu bude aj testovanie platformy a aplikácie 15 lekármi,
15 zdravotnými sestrami, 15 zubármi a 15 farmaceutmi v každej z krajín. Testovanie bude prebiehať online a bude mať 4 fázy, tak ako aj odborný prípravný kurz. Testovanie a vyvíjanie platformy budú prebiehať paralelne. Súčasťou učebných materiálov bude tiež vytvorenie metodiky pre učiteľov špecializujúcich sa na online výučbu pre lekársky orientovanú slovenčinu/češtinu/poľštinu a odborné predmety.

Po vytvorení 1. fázy platformy a mobilnej aplikácie sa spustí testovanie prvej fázy online prípravného kurzu. Paralelne sa však začne pracovať na vytváraní fázy č. 2 po technickej
a obsahovej stránke. Po otestovaní každej fázy budú na základe spätnej väzby, pripomienok
a odporúčaní platfoma aj mobilná aplikácia upravované. Webová a mobilná aplikácia budú navzájom prepojené.

Na platforme budú informácie pre každú z participujúcich krajín - informácie o možnosti uznania diplomu, informácie o prípravných jazykových kurzoch a samozrejme študijné materiály, ktoré budú zverejnené online a k dispozícii. Počas celého projektu sa bude vyvíjať metodika pre učiteľov týchto kurzov na online výuku, ktorá bude tiež postupne testovaná a upravovaná podľa feedbacku a odporúčaní učiteľov. V súčasnej dobe považujeme za dôležité, aby táto metodika bola prispôsobená na online výučbu, nakoľko stále viac a viac kurzov prebieha online a učiteľom často chýbajú podklady, ako učiť.

Počas celého trvania projektu sa bude vytvrárať aj tutoriál pre študentov, aby sa vedeli na skúšku správne pripraviť.

Posledným z výsledkov je aj vytvorenie štúdie, ktorá bude reflektovať na stav v zdravotníctve a na základe získaných informácií pripraví návrh opatrení pre vládu SR.
PARTNERI