Blog SK

Vysokoškolské vzdelanie na Slovensku: 9 základných faktov o vzdelávaní v srdci Európy

Blízky a zrozumiteľný jazyk, príjemné prostredie malých miest, veľa príležitostí na stáže po celej Európe, nízke životné náklady a samozrejme prístup ku kvalitnému vzdelaniu. To je len časť z celého radu dôvodov, prečo študovať na jednej zo slovenských vysokých škôl. Ak si chcete vytvoriť ucelený obraz o tom, čo prináša so sebou štúdium v strednej Európe, zostavili sme pre vás zoznam 9 najzaujímavejších a najužitočnejších faktov o vysokoškolskom štúdiu vo Slovenskej republike.

1. Ponuka vzdelávacích programov pre rôzne študijné odbory

Ponuka študijných smerov je takmer nekonečná, od informatiky a biotechnológie cez medzinárodné ekonomické vzťahy, či firemnú psychológiu, niektoré študijné programy sú k dispozícii aj v angličtine. V blízkej budúcnosti sa zameriame na niektoré špecializácie a zoznam najlepších univerzít ponúkajúcich príslušné programy, takže sledujte nás :)

2. Školský vzdelávací a hodnotiaci systém sú v súlade s medzinárodnými normami

Prvý (bakalársky) stupeň štúdia sa študuje tri roky, v niektorých prípadoch - štyri. Druhý (magisterský alebo Engineering) stupeň často trvá dva roky (v zriedkavých prípadoch - 1 alebo 3). Avšak existujú výnimky - medicína, alebo zubné lekárstvo – ktoré sa študuje šesť rokov a nie je možné štúdium rozdeliť. Postgraduálne štúdium zvyčajne trvá 3 až 4 roky. Na hodnotenie študijných výsledkov sa používa medzinárodný "Bolonský" kreditový systém založený na princípoch medzinárodne uznávaného Európskeho systému prenosu a akumulácie kreditov (ECTS).

3. Vysoko kvalitné vysokoškolské vzdelanie ponúkajú nielen bratislavské vysoké školy

Hoci sa väčšina popredných slovenských vysokých škôl nachádza v hlavnom meste, vysoko kvalitné vzdelanie môžete tiež získať v ďalších mestách, ako sú Košice, Banská Bystrica, Nitra, Trnava, Trenčín, Prešov a Zvolen.

4. Prijatie na štúdium bez prijímacích skúšok

Väčšina slovenských vysokých škôl prijíma na štúdium študentov po úspešnom absolvovaní prijímacích pohovorov (Univerzita Komenského v Bratislave, Vysoká škola ekonomická v Bratislave Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ...), ale existujú školy, kde sú študenti prijímaní na základe maturitnej skúšky), pričom do tejto skupiny patria aj popredné slovenské vysoké školy, (napríklad Slovenská technická univerzita v Bratislave). Je však potrebné mať na pamäti, že pravidlá pre prijímanie sa môžu líšiť i v rámci jednej univerzity, v závislosti od fakulty, alebo študijného smeru.

5. Vzdelávanie vo verejných vysokých školách - bezplatné, na súkromných – dostupné

Podľa zákonov krajiny, cudzinci majú právo študovať na slovenských vysokých za rovnakých podmienok ako občania Slovenska. Preto štúdium na verejných vysokých školách je bezplatné pre všetkých, bez ohľadu na štátnu príslušnosť študenta za podmienky, že výučba prebieha v slovenskom jazyku a študent si nepredlžuje štúdium opakovaním ročníka. Ak študent opakuje niektorý ročník štúdia, za štúdium platí, výšku školného určuje univerzita. Cena za štúdium na súkromných ​​vysokoškolských školách sa pohybuje od 1000 € ročne, až po 10 000 € ročne.

6. Štipendiá a granty pre zahraničných študentov

Zahraniční študenti môžu požiadať o štipendium, ktoré udeľuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR - štipendium vlády Slovenskej republiky. Užitočným zdrojom pre aktuálne a komplexné informácie o ponuke štipendií a grantov v SR je web stránka Slovenskej akademickej informačnej agentúry (SAIA), ktorá je na slovenskom aj v anglickom jazyku. Zaujímavé informácie môžete nájsť aj na portáli Study In Slovakia a to v slovenskom aj v anglickom jazyku.

7. Byť študentom znamená rôzne výhody

Ak ste študentom na Slovensku, máte nárok na rôzne výhody. Napr. zľavené používanie verejnej dopravy (vlaky, autobusy, mestská doprava). Ak ste občanom z niektorej krajiny z EÚ, použitie niektorých vlakov je pre vás úplne zadarmo. S pomocou medzinárodnej ISIC karty pre študentov budete mať tiež možnosť zľaveného vstupu do múzeí, divadiel a kín, rovnako aj možnosť získať zľavy v niektorých obchodoch a hoteloch.

8. Ak ste študentom slovenskej vysokej školy, môžete jednoducho cestovať po celej Európe

Ak máte povolenie na prechodný pobyt v SR na účel štúdia, môžete pohodlne cestovať po krajinách Európskej únie. Okrem toho existuje dostatok príležitostí na stáže, alebo výmenné pobyty študentov a to nielen na základe bilaterálnych dohôd medzi vysokými školami, ale aj v rámci celoeurópskych programov, ako je Erasmus +, alebo Erasmus Mundus.

9. Mimoškolský život študenta na Slovensku je bohatý a rôznorodý

Mimoškolský čas možno napríklad stráviť účasťou na mnohých študentských a komunitných projektoch. Okrem toho v takmer vo všetkých veľkých mestách existujú možnosti na spoluprácu pre najrôznejšie aktivity pre mladých podnikateľov, často s podporou veľkých inovatívnych spoločností. Ale, samozrejme, každý študent niekedy potrebuje relaxovať a stretávať sa s novými priateľmi, v mestských kaviarňach, , pri športe, alebo tiež v nočných kluboch.

Veríme, že táto informácia bola pre Vás užitočná, vážení priatelia! Budeme radi od Vás počuť, čo Vás najviac zaujalo, a tiež, aké ďalšie otázky by sme mohli by mohli rozobrať v budúcnosti.