Blog SK

TOP 4 umelecky zameraných univerzít na Slovensku

Tentokrát Vám predstavujeme náš výber umelecky zameraných vysokých škôl, ktoré sa podľa posledného hodnotenia fakúlt slovenských vysokých škôl podľa Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry (ARRA) umiestnili najlepšie. Na týchto vysokých školách môžu študenti získať bakalársky, alebo magisterský titul v umelecky zameraných študijných odboroch. Štvorku najsilnejších umelecky zameraných vysokých škôl tvoria: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Vysoká škola múzických umení v Bratislave a Fakulta umení na Technickej univerzite v Košiciach.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave (VŠVU)

Ide o jednu z najstarších a najväčších verejných vysokých škôl na Slovensku, ktorá bola založená v roku 1949. Škola ponúka široké spektrum akreditovaných študijných programov zameraných na výtvarné umenie, dizajn, architektonickú tvorbu a reštaurovanie. Študijné programy sa uskutočňujú v 3 stupňoch, od bakalárskeho, cez magisterské až po doktorandské štúdium. Vyučovanie prebieha v slovenskom jazyku. VŠVU je aktívnym členom viacerých medzinárodných organizácií, vrátane ELIA. Organizačné členenie Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave nie je koncipované na platforme fakúlt, ale je štruktúrované priamo na dvanásť katedier a kabinet kresby. V rámci výučby aj akademickej prevádzky to škole umožňuje byť flexibilnou a otvorenou vzdelávacou inštitúciou.Akadémia umení v Banskej Bystrici

Akadémia umení v Banskej Bystrici je verejná vysoká škola, ktorá poskytuje vysokoškolské vzdelávania vo všetkých troch stupňoch štúdia v študijných oboroch hudobného, výtvarného, divadelného, filmového umenia a multimédií. V súčasnosti na škole študuje asi 600 študentov.

Najlepšie fakulty:

1. Fakulta múzických umení (FMU)

Poslaním FMU je poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a výchova profesionálnych koncertných umelcov: sólistov, komorných a orchestrálnych hráčov, koncertných i operných spevákov (sólistov i zboristov), skladateľov a zborových dirigentov podľa jednotlivých študijných programov. Fakulta má asi 150 študentov.

2. Fakulta výtvarných umení

Fakulta ponúka nasledovné bakalárske študijné programy: maľba, grafika, sochárstvo a intermédiá a digitálne médiá. Fakulta má akreditované aj študijné programy v magisterskom a doktorandskom stupni štúdia. Na fakulte študuje približne 200 študentov.

3. Fakulta dramatických umení

Fakulta vznikla v roku 1999 z bývalej Katedry herectva a réžie Fakulty múzických umení. Ponúka štúdium v bakalárskom aj magisterskom type štúdia v nasledovných študijných programoch: divadelné umenie, herectvo, divadelná dramaturgia, réžia a teatrológia, divadelný manažment a v doktorandskom štúdiu je možné študovať divadelné umenie.Vysoká škola múzických umení v Bratislave (VŠMU)

VŠMU je verejná vysoká škola, ktorá pripravuje odborníkov v oblasti herectva, bábkoherectva, divadelnej réžie, dramaturgie, filmu, hudby a tanca. Bola založená v roku 1949. VŠMU má 3 fakulty. Štúdium prebieha vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia v ​​slovenskom jazyku, v závislosti na fakulte aj v anglickom jazyku. Mnoho absolventov VŠMU je dnes úspešných a známych na Slovensku aj v zahraničí.

Najlepšie fakulty:

1. Divadelná fakulta

Poslaním fakulty je vychovávať profesionálnych divadelníkov, rozvíjať ich tvorivosť, flexibilitu a spoločenskú zodpovednosť v oblasti kultúry a dramatického umenia. Fakulta spolupracuje s umeleckými školami, kultúrnymi a spoločenskými inštitúciami na Slovensku aj v zahraničí. Ponúka štúdium v nasledovných akreditovaných študijných programoch: herectvo, divadelná réžia, divadelná scénografia, bábkarská tvorba, divadelná scénografia a divadelný manažment. Divadelná fakulta organizuje každé 2 roky Medzinárodný festival divadelných vysokých škôl pod názvom Istropolitana Projekt.

2. Filmová a televízna fakulta

Je najmladšou fakultou univerzity, založená bola v roku 1990. Poskytuje komplexné ucelené vzdelanie v oblasti filmu, televízie a audio-vizuálneho umenia. Študenti si môžu vybrať jeden z nasledujúcich študijných programov: réžia dokumentárneho alebo hraného filmu, scenáristika filmu, kameramanská tvorba, animovaná tvorba, audiovizuálne štúdiá. Od roku 1994 fakulta organizuje filmový festival študentských filmov "Áčko". Na fakulte tiež pôsobí Cinema Club "35 mm", ktorý ponúka otvorený priestor rôznorodým aktivitám z oblasti audiovizuálnej kultúry.

3.Hudobná a tanečná fakulta (HTF)

Hudobná a tanečná fakulta podobne ako Divadelná fakulta VŠMU úspešne rozvíja vzdelávacie, umelecké a vedecké aktivity svojich študentov. Mnoho dnešných sólistov, členov Slovenskej filharmónie i ostatných významných orchestrov a komorných súborov, ako sú Slovenský komorný orchester, Moyzesovo kvarteto, Musica aeterna a iné, umelci mnohých operných scén doma i v zahraničí, špičkové osobnosti, skladatelia i dirigenti a ďalší sú absolventmi HTF. Akreditované vzdelávacie programy fakulty : spev, klávesové nástroje, cirkevná hudba, strunové a dychové nástroje, skladba a dirigovanie, tanečné umenie, teória a dramaturgia hudby.Technická univerzita v Košiciach

Technická univerzita v Košiciach je najlepšia verejná technická vysoká škola vo východnej časti krajiny, založená bola v roku 1952. Jej korene však siahajú do hlbokej minulosti, keď bola v roku 1762 založená Banícka akadémia v Banskej Štiavnici.

V súčasnej dobe má Technická univerzita 9 fakúlt a asi 9000 študentov. Štúdium prebieha v slovenskom a anglickom jazyku.

Fakulta umení

Fakulta bola založená v roku 1998. Pripravuje odborníkov v oblasti architektúry, dizajnu a výtvarného umenia. Fakulta umení TUKE za krátku dobu svojej existencie sa významne zviditeľnila svojou umeleckou, ale aj vedeckou činnosťou nielen v rámci Slovenska, ale aj v zahraničí.