Blog SK

Workshop k Manuálu pre inklúziu detí cudzincov do výchovno-vzdelávacieho procesu v SR

Dňa 15.06.21 sa uskutočnil webinár v rámci projektu Erazmus+ Slovenčina pre deti cudzincov – pomôcka pre pedagógov a rodičov pri inklúzii detí cudzincov do výchovno-vzdelávacieho procesu v Slovenskej republike. Podujatie bolo realizované ako intelektuálny výstup Štátneho pedagogického ústavu formou workshopu k Manuálu pre inklúziu detí cudzincov do výchovno-vzdelávacieho procesu v SR.

Cieľom webinára bolo ozrejmiť:

- migračnú situáciu krajiny v kontexte európskej a globálnej celosvetovej mobility;
- základnú terminológiu migračnej problematiky;
- legislatívne východiská problematiky, ktoré sa vzťahujú na procesy prijímania a začleňovania detí cudzincov do výchovno-vzdelávacieho procesu;
- organizáciu, obsah a plánovanie kurzov štátneho jazyka pre deti cudzincov.

Na webinári sa zúčastnilo 59 záujemcov o danú problematiku, hlavne pedagogickí a riadiaci zamestnanci zo škôl s vysokým percentom žiakov, pre ktorých slovenčina nie je materinským jazykom. Medzi účastníkmi boli tiež zástupcovia zo vzdelávacích zahraničných centier, ktoré sa špecializujú na vyučovanie slovenčiny v slovenských komunitách v zahraničí a iná odborná verejnosť.

V rámci programu so svojimi prednáškami vystúpila doc. Mgr. Silvia Letavajová, PhD z katedry Manažmentu kultúry a turizmu UKF v Nitre, ktorá sa profesijne orientuje na oblasť novodobej migrácie, komunity nových minorít na Slovensku, kultúry etnických minorít, majoritno- minoritným vzťahom. V prednáške Migrácia a novodobí migranti na Slovensku sa p. docentka venovala témam: vysvetlenie základných pojmov, terminológia migračnej politiky, migračnej situácii krajiny v kontexte globálnej mobility. Zodpovedala na otázky kto sú cudzinci na Slovensku, aký je účel ich príchodu, ako cudzincov vnímajú Slováci. Prednáška prítomných zaujala a nasledoval blok otázok s diskusiou k téme.

V druhej časti webinára vystúpila so svojou prezentáciou PhDr. Janka Píšová, PhD. vedúca odd. pre jazykové a literárne vzdelávanie z ŠPÚ. V prezentácii Škola, trieda = bezpečné a priateľské prostredie ozrejmila legislatívne východiská problematiky, ktoré sa vzťahujú na procesy prijímania a začleňovania detí cudzincov do výchovno-vzdelávacieho procesu; organizáciu, obsah a plánovanie kurzov štátneho jazyka pre deti cudzincov. Zodpovedala na otázky ako postupovať pri práci v kurze štátneho jazyka, aký materiál využívať, aké sú rozdiely medzi bežnou hodinou slovenčiny ako materinského jazyka a jazykovým kurzom, alebo či môže aj bežný učiteľ/učiteľka slovenčiny viesť kurz slovenčiny ako druhého jazyka. Zároveň predstavila výstupy projektu, ktoré značne uľahčia riadiacim a pedagogickým pracovníkom zorientovanie sa v problematike prijímania, začlenenia detí cudzincov do jednotlivého ročníka ZŠ - Manuál pre inklúziu detí cudzincov do výchovno-vzdelávacieho procesu v SR. Prekladový slovník základných pojmov pre ZŠ zas bude významnou pomôckou deťom aj pedagógom na vyučovaní.

Po prestávke vystúpila Mgr. Eva Španová, PhD. pôsobiaca na SAS FF UK. Pracuje ako lektorka a metodička, podieľa sa na príprave didaktických, metodických a diagnostických materiálov a na vedení odborných školení pre učiteľov a lektorov z oblasti slovenčiny ako druhého/cudzieho jazyka. Pripravila si prednášku na tému Metodicko-didaktické inšpirácie pre prácu s deťmi na kurzoch slovenčiny.

Všetky tri prezentácie sa stretli s aktívnou odozvou z radov odbornej verejnosti a rozprúdili podnetnú diskusiu. Je to aj príznačné, pretože počty cudzincov na Slovensku stúpajú a s tým rastie aj počet detí cudzincov na našich školách. Každé z týchto detí má svoje špecifické potreby, prichádza z iného kultúrneho prostredia a je potrebné citlivo a individuálne pristupovať ku každému z nich. Plánujeme preto v téme pokračovať na ďalšom podujatí, ktoré v rámci projektu bude iCan organizovať koncom roka 2021. O jeho konaní Vás budeme včas na našich stránkach a sociálnych sieťach informovať.