Blog SK

Štipendijný program Vertikál

Podmienky poskytnutia štipendia v programe Vertikál
Štipendijný program vyhlasuje Nadácia Alony Kurotovej s cieľom podpory vzdelávania nadaných mladých ľudí so záujmom študovať na slovenských univerzitách, hlavne v technických, v ekonomických, alebo v humanitných odboroch.
Komu je program určený:
O štipendium môžu žiadať študenti, ktorí ukončili stredoškolské vzdelanie s maturitou v domovských krajinách, počas stredoškolského štúdia dosahovali výborné vzdelávacie výsledky a majú záujem študovať v technických, v ekonomických, alebo v humanitných odboroch na slovenských vysokých školách.
Výška štipendia:
Štipendium je určené na pokrytie nákladov priamo určených k štúdiu:
- školné - program intenzívny kurz slovenského jazyka, príprava k štúdiu na vysokej škole,
- mesačná výška štipendia pre študenta vo výške 280, - € určená na pokrytie základných životných potrieb študenta,
- zo štipendia študent môže hradiť poplatok za ubytovanie, električenku, stravu, učebnice apd.
Štipendium nezahŕňa:
- cestovné,
- poplatky spojené lekárskou prehliadkou,
- zdravotné poistenie,
- poplatky spojené s prekladom úradných dokumentov ( vysvedčenie, výpis z registra trestov apd.),
- poplatky spojené s podaním žiadosti o prechodný pobyt.
Uzávierka prijímania žiadostí o štipendium:
15.08.2016
Podmienky získania štipendia:
Keďže sa výber bude robiť zo žiadateľov, ktorým z kapacitných dôvodov nebolo udelené vládne štipendium, môže záujemca o štipendium Nadácie Alony Kurotovej predložiť dokumenty, ktoré už predkladal pri žiadosti o vládne štipendium a to:
- doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní - maturitné vysvedčenie s overením pravosti podpisov a odtlačku pečiatky školy na doklade o vzdelaní orgánom štátu vydania dokladu alebo štátu sídla školy, ktorý je príslušný na jeho overenie, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak,
- vysvedčenia zo strednej školy,
- podpísaný štruktúrovaný životopis,
- kópiu strany cestovného dokladu, ktorá obsahuje osobné údaje držiteľa,
- krátky motivačný list popisujúci dôvody, prečo sa záujemca o štipendium rozhodol študovať v SR.
Výber štipendistov:
Výber štipendistov bude realizovaný výberovou komisiou Nadácie na základe predložených podkladových materiálov, ktoré Nadácia obdrží prostredníctvom MŠVVaŠ SR.
O udelení ( neudelení) štipendia budú uchádzači informovaní e-mailom koordinátorom štipendijného programu Vertikál.
Koordinátor programu:
Ing. Iveta Tunegová, e-mail: iveta.tunegova@icanschool.sk, tel.: +421 908 306 504