Blog SK

Podmienky poskytnutia štipendia v programe Vertikál

Štipendijný program vyhlasuje Nadácia Alony Kurotovej (Nadácia AK) s cieľom podporiť vzdelávanie nadaných mladých ľudí so záujmom študovať na slovenských univerzitách, hlavne v technických, ekonomických alebo humanitných odboroch.

Komu je program určený:

Štipendijný program Vertikál 2018 je určený tým záujemcom o štúdium na slovenských univerzitách, ktorí pochádzajú zo sociálne slabšieho prostredia, sú siroty alebo polosiroty, alebo žijú v zónach vojnových konfliktov.
Ide hlavne o tú cieľovú skupinu študentov, ktorí počas stredoškolského štúdia dosahovali výborné vzdelávacie výsledky a ďalej chcú pokračovať v štúdiu v technických, ekonomických alebo humanitných odboroch na slovenských vysokých školách.
Pre školský rok 2018/2019 je prioritnou krajinou Kazašská republika, Kirgizská republika a Ukrajina.

Výška štipendia:

Štipendium je určené na pokrytie nákladov priamo určených na štúdium:
➢ Školné – program intenzívny kurz slovenského jazyka, príprava na štúdium na vysokej škole.
➢ Mesačná výška štipendia pre študenta vo výške 280 € určená na pokrytie základných životných potrieb študenta.
➢ Zo štipendia študent môže hradiť poplatok za ubytovanie, električenku, stravu, učebnice atď.

Štipendium nezahŕňa:

➢ cestovné
➢ zdravotné poistenie
➢ poplatky spojené s prekladom úradných dokumentov (vysvedčenie, výpis z registra trestov atď.)
➢ poplatky spojené s podaním žiadosti o národné vízum počas doby štúdia
Uzávierka prijímania žiadostí o štipendium: 15.08.2018

Podmienky získania štipendia:

Výber sa bude robiť zo žiadateľov, ktorí zašlú svoje žiadosti spolu s ďalšími požadovanými dokladmi.
Žiadateľ o poskytnutie štipendia predkladá Komisii Nadácie AK nasledovné doklady:
➢ doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní – maturitné vysvedčenie; vyžaduje sa aj overenie pravosti podpisov a odtlačku pečiatky školy na doklade o vzdelaní orgánom štátu vydania dokladu alebo štátu sídla školy, ktorý je príslušný na jeho overenie, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak
➢ vysvedčenia zo strednej školy
➢ podpísaný štruktúrovaný životopis ➢ kópiu strany cestovného dokladu, ktorá obsahuje osobné údaje držiteľa ➢ krátky motivačný list popisujúci dôvody, prečo sa záujemca o štipendium rozhodol študovať v SR.

Výber štipendistov:

Výber štipendistov bude realizovaný výberovou komisiou Nadácie na základe predložených podkladových materiálov. O udelení (neudelení) štipendia budú uchádzači informovaní emailom koordinátorom štipendijného programu Vertikál.
Koordinátor programu:
Ing. Iveta Tunegová
e-mail: nadacia@nadaciaak.sk
tel.: +421 908 306 504