Blog SK

TOP technické univerzity na Slovensku

Dnes začneme náš seriál o najlepších univerzitách na Slovensku. Začneme tými, ktoré majú technické a technologické fakulty s najvyššou známkou hodnotenia podľa posledného hodnotenia fakúlt slovenských vysokých škôl podľa Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry (ARRA). V zozname Top 4 sú Slovenská technická univerzita v Bratislave, Žilina univerzita, Technická univerzita v Košiciach a Univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne.


Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU)

STU bola založená v roku 1937 a dnes je najlepšou univerzitou pre študijné odbory stavebníctva, strojárskej technológie, chemických odborov a informatiky na Slovensku. Je jednou z dvoch univerzít, ktoré sa nachádzajú v zozname The World University Rankingpre rok 2016. Štúdium prebieha v 3 stupňoch vzdelávania, od bakalárskeho štúdia po doktorandské štúdium. V súčasnosti študuje na Slovenskej technickej univerzite na 7-ich fakultách asi 18.000 študentov. Štúdium prebieha v dvoch hlavných jazykoch: slovenskom a v anglickom. V niektorých študijných programoch vo francúzštine a v nemčine.

STU spolupracuje v Rusku niekoľkými partnerskými univerzitami v oblasti vedeckej a technickej spolupráce, menovite s nasledovnými:

• Moskovská energetická univerzita

• Elektrotechnická univerzita v Petrohrade

• Štátna letecká technická univerzita v Ufe

Najlepšie fakulty:

1. Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Je jedinou fakultou zabezpečujúcou úplné vysokoškolské vzdelanie vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia v oblasti chemického inžinierstva; vychováva inžinierov pre všetky odvetvia chemického a potravinárskeho priemyslu. Bakalárske štúdium trvá 3 roky a ponúka päť bakalárskych programov: chémia, medicínska chémia, chemické inžinierstvo, biotechnológia a potravinársky priemysel. Pokračovať môžete v magisterskom štúdiu (2 roky). Fakulta má 12 akreditovaných vzdelávacích programov.

2. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Fakulta sa špecializuje na prípravu vysoko kvalifikovaných informatikov, s dobrou úrovňou teoretických a praktických vedomostí a zručností. Štúdium v magisterskom stupni pripravuje odborníkov na vedúce pozície v podnikoch a inštitúciách a odborníkov na výskum a vývoj. Štúdium prebieha aj prostredníctvom aktívneho zapojenia študentov do výskumných projektov pod vedením učiteľov.

3. Stavebná fakulta

Štúdium na fakulte je založené na základných prírodovedných disciplínach a rozvíja sa cez teoretické, odborné a aplikované predmety do konečných zameraní v inžinierskom stupni štúdia. Bakalársky stupeň štúdia ponúka možnosti štúdia v týchto študijných programoch: stavebné inžinierstvo, geodézia a kartografia, inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, krajinárstvo a krajinné plánovanie, matematicko -počítačové modelovanie, alebo pozemné stavby a architektúra ... Absolventi môžu pokračovať v inžinierskom stupni štúdia v jednom z uvedených študijných programov, alebo si vyberú nadväzujúce štúdium v študijnom odbore vodné stavby a vodné hospodárstvo, technické zariadenia budov, technológia stavieb a mnohé iné...

4. Fakulta informatiky a informačných technológií

Fakulta široko pokrýva oblasť informatiky a informačných technológií, je najlepšou fakultou v tomto študijnom odbore na Slovensku. Absolventi fakulty patria medzi najvyhľadávanejších na trhu práce.

5. Strojnícka fakulta

Táto fakulta Vám umožňuje získať univerzálne technické vzdelanie. Za obdobie svojej existencie si fakulta výrazne upevnila postavenie významnej vedecko-výskumnej inštitúcie doma i v zahraničí. Svedčí o tom aj celý rad absolventov, ktorí nájdu uplatnenie svojich znalostí v oblasti automobilového priemyslu, elektrotechniky, v potravinárstve, v chemickom priemysle, v energetike ... Mnoho úspešných absolventov teraz pracuje v medzinárodných spoločnostiach, ako je Volkswagen, PSA Volkswagen, PSA Peugeot Citroën, Siemens, IBM, BMW apd.

6. Materiálovo technologická fakulta

Je to jediná fakulta STU, ktorá sa nachádza mimo Bratislavy - konkrétne v Trnave. Môže sa pýšiť neoficiálnym titulom najúspešnejšej fakulty spomedzi fakúlt slovenských vysokých škôl, ktorá získala najviac dotácií z fondov EÚ, čo z nej robí ideálneho partnera pre spoluprácu na rôznych projektoch.

7. Fakulta architektúry

Táto fakulta ponúka vysoko kvalitné vzdelávanie v oblasti architektúry, urbanizmu a dizajnu.Žilinská univerzita (UNIZU)

To je jedna z najlepších univerzít vo vzdelávaní v oblasti dopravy v Európe, bola založená v roku 1953 a v súčasnej dobe má 7 fakúlt. Dnes na univerzite študuje viac ako 13.000 študentov Štúdium prebieha v slovenskom jazyku. Žilinská univerzita spolupracuje s viacerými univerzitami podobného zamerania z Východnej Európy.

Najlepšie fakulty:

1.Strojnícka fakulta

Ponúka štúdium od bakalárskeho až po doktorandské. Študenti bakalárskeho štúdia si môžu vybrať jeden zo siedmich programov (strojárenská technológia, energetická a environmentálna technika, priemyselné inžinierstvo, vozidlá a motory ...). Nadväzne je možné pokračovať v štúdiu v 11-tich magisterských študijných programoch a ôsmich doktorandských. Fakulta spolupracuje s partnerskými univerzitami v Poľsku, v Českej republike, v Rakúsku, v Maďarsku, v Japonsku, atď

2. Elektrotechnická fakulta

Ponúka štúdium v siedmich bakalárskych študijných programoch ako sú automatizácia, elektrotechnika, multimediálne technológie, biomedicínske inžinierstvo, digitálne technológie ... Potom môžete pokračovať v v inžinierskom štúdiu v 11- tich študijných programoch.

3. Fakulta riadenia a informatiky

Fakulta je jedinečná v tom, že pri štúdiu spája humanitné a technické disciplíny. Bakalárske štúdium ponúka možnosť štúdia akreditovaných študijných programoch : informatika, počítačové inžinierstvo a manažment. Pokračovať môžete v ďalších piatich inžinierskych študijných programoch.

4. Stavebná fakulta

Táto fakulta pripravuje vysoko kvalifikovaných odborníkov v bakalárskych študijných programoch ako sú: geodézia a kartografia, pozemné staviteľstvo, inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, apd. Pokračovať možno v inžinierskom štúdiu až po doktorandské štúdium. Študovať možno v dennej aj externej forme.Technická univerzita v Košiciach (TUKЕ)

Univerzita je najlepšou technickou univerzitou na východe krajiny, bola založená v roku 1952.

V súčasnej dobe má Technická univerzita 9 fakúlt a asi 9000 študentov. Štúdium prebieha v slovenskom a anglickom jazyku.

Najlepšie fakulty:

1.Fakulta výrobných technológií v Prešove

Študijné programy sa zameriavajú na získanie teoretických a praktických poznatkov založených na súčasnom stave vedy, na zvládnutie ich použitia pri výkone povolania alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu. Bakalárske štúdium trvá 3 roky a fakulta ponúka 8 programov vzdelávania v oblasti riadenia výroby, výpočtovej techniky, technológií automobilov ... Po ukončení štúdia môže študent pokračovať v štúdiu na magisterskom stupni v študijných programoch manažment výroby, počítačová podpora výrobných technológií, progresívne technológie, technológie automobilovej výroby.

2. Hutnícka fakulta

Fakulta bola založená v roku 1952 ako jedna z troch najstarších fakúlt vtedajšej TUКЕ. Pokračovala v tradícii výučby metalurgie na Slovensku od doby vzniku Banskej akadémie v Banskej Štiavnici v roku 1762. Ponúka nasledovné bakalárske študijné programy: spracovanie a recyklácia odpadov, materiály, hutníctvo a tepelná technika a plynárenstvo, integrované systémy riadenia. Následne možno pokračovať v inžinierskych študijných programoch: materiálové inžinierstvo, tvárnenie materiálov, zlievarenstvo, hutníctvo, biometalurgia a tepelná technika a plynárenstvo.

3. Strojnícka fakulta

To je jedna z fakúlt TU, ktorá na bakalárske štúdium prijíma študentov bez prijímacích pohovorov a ponúka 12 bakalárskych študijných programov, napr.: automobilová výroba, priemyselné inžinierstvo, mechatronika ...Pokračovať môžete v inžinierskom štúdiu, fakulta má akreditovaných 22 študijných programov.

4. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Fakulta ponúka štúdium vo všetkých troch stupňoch štúdia, štruktúra fakulty mapuje tri nosné smery rozvoja a to: informatika a kybernetika, elektronika a telekomunikácie, elektroenergetika a silnoprúdová elektrotechnika. Fakulta prijíma na bakalárske štúdium študentov podľa výsledkov maturitnej skúšky a štúdia na strednej škole.

5. Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (Fakulta BERG)

Fakulta BERG poskytuje vzdelanie v tradičných baníckych disciplínach, akými sú geológia, dobývanie ložísk, mineralurgia a environmentálne technológie, technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle, banská mechanizácia, doprava a hlbinné vŕtanie, ale pozorne vníma rastúce potreby spoločnosti pre rozvoj vzdelanostnej ekonomiky Slovenska, aj v atraktívnych a žiadaných študijných programoch pôsobiacich v oblasti ekonomiky zemských zdrojov, geodézie a geografických informačných systémov, geoturizmu, informatizácie a riadenia procesov, priemyselnej logistiky a záchranárskej, požiarnej a bezpečnostnej techniky. Fakulta ponúka štúdium v 19- tich študijných programoch. Na štúdium sú študenti prijímaní bez prijímacích pohovorov.

6. Letecká fakulta

Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach bola zriadená v roku 2005. Napriek krátkej dobe svojej existencie má dlhoročné skúsenosti v príprave nielen civilných, ale aj vojenských leteckých špecialistov a pilotov pretože je pokračovateľkou tradície výučby Vojenskej leteckej akadémie v Košiciach. Základným poslaním Leteckej fakulty je poskytovať, organizovať a zabezpečovať vysokoškolské vzdelávanie a uskutočňovať tvorivé vedecké bádanie v oblastiach riadenia a zabezpečenia leteckej dopravy, leteckého strojárstva, leteckej elektrotechniky a s nimi súvisiacou problematikou. Fakulta pripravuje odborníkov vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia v študijných programoch riadenie leteckej dopravy, profesionálny pilot, prevádzka lietadiel, avionautické systémy, pracovník riadenia letovej prevádzky.

7. Stavebná fakulta

Štúdium na fakulte prebieha v 3 stupňoch štúdia v študijných odboroch pozemné stavby, inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, stavebníctvo a environmentálne inžinierstvo.Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne (TUAD)

TUAD bola založená v roku 1997. Univerzita má 4 fakulty a poskytuje vysokoškolské vzdelania v oblastiach, ako je zdravotníctvo, sociálno- ekonomické vzťahy, špeciálna strojárska technika, materiálová technológia a inžinierstvo. Štúdium prebieha v slovenskom jazyku, štúdium v anglickom jazyku sa otvára, len pokiaľ sa prihlási dostatočný počet študentov .

Najlepšia fakulta:

Fakulta priemyselných technológií v Púchove

Fakulta priemyselných technológií v Púchove (FPT) je výnimočná predovšetkým priamou väzbou na výrobnú prax, a to ako prípravou odborníkov pre jej potreby, tak i štruktúrou štúdia špecializovaného v rámci akreditovaných študijných programov vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia. Svojím zameraním predstavuje unikát v rámci SR vo výchove odborníkov v nasledovných oblastiach: polymérne materiály, anorganické materiály, textilné materiály a dizajn, kovové materiály a environmentálne inžinierstvo