Blog SK

ERASMUS+, 2. nadnárodné projektové stretnutie – Dublin

Dňa 03.05.2020 sa uskutočnilo 2. nadnárodné projektové stretnutie k nášmu projektu. Ak by sa uskutočnilo podľa plánu, konalo by sa v priestoroch vzdelávacieho centra eMeLeS Limited v Dubline. Avšak tak, ako do všetkých oblastí spoločnosti, aj na náš projekt má výrazný vplyv pandémia koronavírusu. A tak sme boli ochudobnení o zážitok spoznať niektorých našich projektových partnerov osobne. Nemohli sme zavítať do veľkorysých priestorov slovenského vzdelávacieho centra v Dubline a vnímať atmosféru testovania pripravovaných učebníc a pracovných zošitov priamo v triedach. Sledovať žiakov, ktorí napriek tomu, že žijú ďaleko od Slovenska, chcú sa dorozumievať v slovenčine a zlepšovať sa v úrovni jej osvojovania.

Celé stretnutie prebiehalo teda v online priestore. Nijako však nebola znížená jeho úroveň a bohatý program bol obsahovo vo vysokej miere naplnený. Organizačne celé stretnutie zabezpečili partneri z Írska, hlavná koordinátorka p. Šefčíková, p. Libichová, ako aj celý kolektív pedagógov tohto vzdelávacieho centra. Úvodom privítali všetkých zúčastnených, a to za ŠPÚ p. Píšovú, p. Ďuránovú a p. Csibu, z Paríža sa pripojili p. de la Bouvrie a p. Matísková, z Birminghamu p. Smalley a za i Can p. Kurotová, Maleeva a p. Tunegová.

Program stretnutia bol naozaj bohatý. Poriadajúci partneri nás oboznámili so svojím vzdelávacím centrom a to formou prezentácie, krátkych videonahrávok z priestorov školy ako aj z tried. Keďže sme nemohli do Dublinu osobne zavítať, dozvedeli sme sa o zaujímavostiach z histórie, geografie alebo z pamätihodností Írska v krátkej prezentácii.

Ďalej už nasledovala ukážka z testovania učebných materiálov Učebnice prvého kontaktu a tiež pracovného zošitu pre deti predškolského veku. Bolo veľmi zaujímavé sledovať prácu detí na hodinách a na ich laviciach vidieť nám dôverne známe rozpracované učebnice a pracovné zošity. Postrehy, pripomienky a svoje skúsenosti z testovania zhodnotili aj partneri z Petit Slavik a Slovak Club Birmingham. Potešilo nás, že spracovávaný materiál je prijímaný pozitívne, aj keď samozrejme výstupy z testovania nás upozorňujú aj na veci, ktoré je potrebné opraviť. Ale veď to je práve účelom testovania.

V ďalšej časti stretnutia p. Tunegová zhodnotila postup prác na jednotlivých výstupoch projektu z pohľadu plnenia termínov autorských aj technických tímov a tiež zhodnotila čerpanie rozpočtu za všetkých partnerov. Informovala aj o zámere skvalitniť projekt doplnením pripravovaných učebníc o nahrávky k publikáciám. Partneri z ŠPÚ nám prezentovali ukážky z pripravovaného Prekladového slovníka a Manuálu pre pedagógov a rodičov detí cudzincov. Upriamila tiež pozornosť na nadchádzajúce multiplikačné podujatie, kde budú tieto dva výstupy projektu odprezentované. 1. multiplikačné podujatie sa bude konať 15.06.2021. Ale ešte predtým sa v júni stretneme - aj keď opäť len virtuálne- na 3. nadnárodnom stretnutí v „Paríži“ na ktoré sa už teraz tešíme. Milí priaznivci Jazykovej školy iCan , o týchto podujatiach Vás samozrejme budeme opäť informovať.