Blog SK

iCan otvára kurz Slovenský jazyk pre zahraničných lekárov!

Jazyková škola iCan otvára kurz Slovenský jazyk pre zahraničných lekárov – kurz odbornej slovenčiny
Jazyková škola iCan otvára novú skupinu kurzu Slovenský jazyk pre zahraničných lekárov, ktorý je určený lekárom, ktorí plánujú vykonávať svoje povolanie v Slovenskej republike a pripravujú sa na vykonanie doplňujúcej odbornej skúšky pre povolanie lekár.
Cieľom kurzu je rozvíjanie a posilňovanie kľúčových kompetencií zameraných na odbornú lekársku komunikáciu. Absolvovanie kurzu výrazne napomáha absolventovi kurzu obstáť na pracovnom trhu, pretože sa zvyšujú jeho šance úspešne absolvovať doplňujúcu odbornú skúšku, vykonanie ktorej je nevyhnutné pre výkon regulovaného povolania lekár.
Účastník kurzu musí ovládať všeobecnú slovenčinu na úrovni B1 (podmienka účasti na kurze). Dĺžka trvania kurzu je upravená tak, aby sa absolvent kurzu mohol prihlásiť na doplňujúcu skúšku, ktorá sa najbližšie bude konať dňa 19.- 20. 03.2020 na Jesseniovej LF UK.
Termín a dĺžka trvania:
od 03.02.2020 – do 18.03.2020 - 36 vyučovacích hodín
Štruktúra kurzu:
Študent absolvuje 6 vyučovacích hodín odbornej slovenčiny za týždeň. Obsahová náplň odbornej časti kurzu je rozdelená do 6 tém, ako napr. nemocnica a zdravotnícke zariadenia, anamnéza, zdravotný stav a vyšetrenie pacienta, príznaky chorôb, liečba, operácia a pooperačná starostlivosť, lekáreň, lieky, ľudské telo, choroba, zdravotníctvo na Slovensku. Jedna téma sa teda preberá približne 1 týždeň.
Jednotlivé hodiny sú štruktúrované tak, že kombinujú prácu s pripraveným učebným materiálom zahŕňajúcim lexiku k danej téme, ktorú študenti fixujú formou vhodných komunikačných cvičení pod vedením lektora. Študenti majú možnosť upevňovať si nadobudnuté vedomosti aj pomocou cvičení v online forme. Študijné materiály obsahujúce odborné texty s lexikálno- gramatickými cvičeniami sú teda vhodne dopĺňané videami a cvičeniami v elektronickej podobe.
Výučba:
  • od 3-4 študentov v skupine
  • odborná slovenčina 6 vyučovacích hodín týždenne
  • 1 hodina = 45 minút
  • komunikatívny prístup
  • v cene kurzu študijný materiál pre klienta v tlačenej podobe + práca s interaktívnymi webovými stránkami

Lektori:
  • kvalifikovaní a skúsení lektori slovenského jazyka s dlhoročnou praxou a skúsenosťami s vyučovaním cudzincov

Spôsob ukončenia kurzu:

  • osvedčenie o absolvovaní kurzu (s vyznačením celkovej hodinovej dotácie)
Cena kurzu: 245,- € ( 36 hodín)
Na kurz je možné pricestovať na dobu trvania kurzu na víza, (príp. z krajiny bezvízového styku do 90 dní bez víz).
Absolvovanie kurzu nezaručuje úspešné vykonanie doplňujúcej odbornej skúšky, avšak podstatne zvyšuje percento úspešnosti absolvovania.
V prípade splnenia podmienok, môže byť tento kurz preplatený absolventovi kurzu cez IOM Migration Information Centre. *
_______________________________________________________________________________
* Podmienky, ktoré musí žiadateľ o finančný príspevok z IOM splniť:
· Príspevok môže byť poskytnutý cudzincom pochádzajúcim zo štátov mimo Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru, s výnimkou držiteľov prechodného pobytu na účel štúdia; pobytového preukazu rodinného príslušníka občana EÚ a osôb s medzinárodnoprávnou ochranou alebo azylom.
· Platnosť povolenia na pobyt žiadateľa o príspevok by mala trvať minimálne po dobu šesť mesiacov odo dňa prijatia žiadosti o pridelenie príspevku do Migračného informačného centra IOM (MIC IOM). Povolený pobyt by mal žiadateľovi platiť počas celej doby trvania kurzu, na ktorý sa chce prihlásiť.
· Vyplnenú žiadosť o príspevok treba poslať pred dátumom začiatku kurzu. Žiadateľ nemôže žiadať o príspevok pokiaľ už nastúpil alebo uhradil vzdelávací kurz.
· Príspevok je žiadateľovi udelený až po úspešnom schválení žiadosti. Príspevok je vyplácaný spätne, po úspešnom absolvovaní kurzu a predložení potrebnej dokumentácie. Na pridelenie finančného príspevku neexistuje právny nárok. Komisia rozhodne o žiadosti do 15 pracovných dní po jej kompletnom prijatí.