Blog SK

3 TOP poľnohospodárske univerzity

Vzdelávanie v oblasti poľnohospodárstva - to nie je pozostatok z minulosti, ale naopak – predstavuje perspektívnu budúcnosť, je neoddeliteľne spojené s modernými technológiami a vedeckými trendmi. Vedecké poznatky v oblasti poľnohospodárstva každodenne pribúdajú a odborníci, ovládajúci najnovšie technológie, sú neoceniteľní. Dnes vám predstavíme najlepšie univerzity, ponúkajúce poľnohospodárske a drevospracujúce špecializácie, ktoré dosahujú najvyššie hodnotenia v rebríčku aktuálneho hodnotenia ARRA. Do zoznamu Top 3 univerzít sme zaradili Technickú univerzitu vo Zvolene, Univerzitu veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach a Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre.
Technická univerzita vo Zvolene

Technická univerzita vo Zvolene sa hrdo hlási k jednému z prvých technických vysokoškolských vzdelávaní na svete, počiatky ktorého sú spojené so vznikom Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici v roku 1762. Na Banícku akadémiu nadviazala v roku 1946 Vysoká škola poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva v Košiciacha vládnym nariadením v roku 1952 vzniklaVysoká škola lesnícka a drevárska (ďalej aj „VŠLD“) vo Zvolene s dvomi fakultami: Lesníckou fakultou a Drevárskou fakultou.

V oblasti vzdelávania napĺňa svoje poslanie v študijných odboroch lesníctvo, drevárstvo, ekológia a environmentalistika, výrobná technika, ale aj v príbuzných umeleckých, ekonomických, prírodovedeckých a technických odboroch.

Má 4 fakulty: Lesnícku, Drevársku, Fakultu ekológie a environmentalistiky, Fakultu environmentálnej a výrobnej techniky.

Lesnícka fakulta

V súčasnosti má fakulta unikátne postavenie v slovenskom systéme vysokého školstva, pretože je jedinou, ktorá ponúka akreditované študijné programy v oblasti lesníctva, aplikovanej zoológie a poľovníctva, a to vo všetkých troch stupňoch vzdelávania, od bakalárskeho štúdia po doktorandské. Na fakulte v aktuálnom školskom roku študuje približne 1000 študentov v dennom aj externom štúdiu. Bakalárske štúdium trvá 3 roky a ponúka študijné programy ako lesníctvo, arboristika a komunálne lesníctvo, aplikovaná zoológia a poľovníctvo. Ďalej môže študent pokračovať v štúdiu v magisterskom štúdiu (2 roky) v študijných programoch : adaptívne lesníctvo, ekológia lesa, geoinformačné a mapovacie techniky v lesnom hospodárstve, aplikovaná zoológia a poľovníctvo, lesnícke technológie, lesníctvo a manažment zveri. Ide o nový študijný program, ktorý sa vyučuje v anglickom jazyku. Tretí stupeň štúdia ponúka nasledovné študijné programy: pestovanie rastlín a ochrana lesa, lesnícka fytológia (v slovenčine a angličtine), hospodárska úprava lesov,adaptívne lesníctvo a manažment zveri (v angličtine), ekosystémové služby lesov (v slovenskom a anglickom jazyku), a iné.

Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach je jedinou inštitúciou svojho druhu pre univerzitné pregraduálne, graduálne a postgraduálne veterinárske vzdelávanie v Slovenskej republike.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach je monofakultnou univerzitou a v súčasnosti vychováva bakalára v študijných programoch kynológ, bezpečnosť krmív a potravín, náuka o živočíchoch a vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii, veterinárneho lekára v študijných programoch všeobecné veterinárske lekárstvo a hygiena potravín a magistra v študijných programoch farmácia a trh a kvalita potravín.

Univerzita taktiež ponúka akreditované študijné programy pre tretí stupeň vysokoškolského vzdelania v 15 akreditovaných programoch, ako je napríklad hygiena potravín, veterinárna morfológia a fyziológia, vnútorné choroby zvierat, veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia, veterinárne pôrodníctvo a gynekológia, infekčné a parazitárne choroby zvierat a ďalšie.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU), vznikla v roku 1946 ako samostatná Vysoká škola poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva v Košiciach. Počas doby svojej existencie Univerzita vychovala viac ako 60.000 absolventov. Vyučovanie prebieha v slovenskom a anglickom jazyku. Jej poslaním je pripravovať konkurencieschopných odborníkov pre všetky oblasti agropotravinárskeho rezortu, ako aj pre ďalšie oblasti národného hospodárstva - rezort strojárstva, financií, pre inštitúcie a orgány štátnej správy a i. Na svojich šiestich fakultách poskytuje široké možnosti získavania poznatkov z oblasti prírodných, ekonomických, technických a spoločenských vied v 90 študijných programoch, z toho 12 v anglickom jazyku. Univerzita má nasledovné fakulty: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Fakulta ekonomiky a manažmentu, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Technická fakulta. SPU rozvíja medzinárodnú spoluprácu aj s univerzitami z Ruskej federácie, napr. Ruskou štátnou agrárnou univerzitou K .A. Timirjazeva, s ktorou má spoločný magisterský študijný program, agrárny obchod a marketing (vyučovací jazyk slovenský / ruský / anglický).

Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Poslaním fakulty je výchova a príprava kvalifikovaných, vysokoškolsky vzdelaných odborníkov orientovaných na poznanie a zvládnutie najnovších poznatkov, biologických, chemických, technologických a ekonomických vied orientovaných na moderné postupy výroby, hodnotenia a spracovania potravín a špecifických produktov biotechnológií.

Fakulta ponúka v bakalárskom štúdiu študijné programy ako agropotravinárstvo, aplikovaná agrobiológia, bezpečnosť a kontrola potravín, vinárstvo a iné.

Študenti magisterského štúdia môžu pokračovať v inžinierskom štúdiu v študijných programoch technológia potravín, aplikovaná biológia, bezpečnosť a kontrola potravín, agrobiotechológie. Fakulta ponúka aj možnosť doktorandského štúdia v dennej forme (4 roky) a v externej forme (5 rokov) v študijných programoch: technológia potravín, molekulárna biológia a agrobiotechnológie.

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Fakulta úzko spolupracuje so Štátnou poľnohospodárskou univerzitou v Stavropole (Ruská federácia). Okrem štúdia v slovenskom jazyku fakulta ponúka aj možnosť štúdia v anglickom jazyku (napr. doktorandský študijný program). Bakalárske študijné programy: manažment rastlinnej výroby, manažment živočíšnej výroby, všeobecné poľnohospodárstvo, výživa ľudí, špeciálne chovateľstvo, hipológia, udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Pokračovať možno v inžinierskom štúdiu v deviatich nadväzujúcich študijných programoch. Doktorandský študijný program je zameraný na vedecké bádanie a samostatnú tvorivú činnosť v oblasti výskumu alebo vývoja z akreditovaných študijných odborov. Fakulta má akreditované doktorandské štúdium v študijných odboroch: všeobecná živočíšna produkcia, špeciálna živočíšna produkcia, všeobecná rastlinná produkcia, špeciálna rastlinná produkcia, agrochémia a výživa rastlín, fyziológia plodín a drevín, výživa, ochrana rastlín.

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Fakulta bola založená v roku 1995. Prioritne sa sústreďuje na vzdelávanie odborníkov orientovaných nazáhradnícku výrobu, ovocinárstvo, vinohradníctvo a vinárstvo, zeleninárstvo a kvetinárstvo, na navrhovanie záhradných a parkových úprav, sadovnícko-architektonické návrhy verejných, vyhradených a rekreačných priestorov, obnovu a údržbu zelene, pozemkové úpravy, ochranu pôdy, vôd a ovzdušia, odpadové hospodárstvo, výstavbu a obnovu vidieka.