Blog SK

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A INFORMÁCIE

1 Všeobecné ustanovenia a informácie
1.1 Tieto Všeobecné zmluvné podmienky sa vzťahujú výlučne na poskytovanie jazykových kurzov, a to tých, ktoré sú organizované obchodnou spoločnosťou iCan s.r.o., IČO: 37 751 550, so sídlom Špitálska 53, 811 01 Bratislava (ďalej aj ako „Zriaďovateľ“), ktorá je zriaďovateľom a prevádzkovateľom Súkromnej jazykovej školy iCan, Lazaretská 8, Bratislava (ďalej aj ako „iCan“), a prebiehajú v priestoroch 2. nadzemného poschodia na adrese Lazaretská 8, 811 08 Bratislava, prípadne v iných zabezpečených a prenajatých priestoroch slúžiacich na tento účel.
1.2 Tieto Všeobecné zmluvné podmienky upravujú zmluvný vzťah medzi iCan s.r.o. ako Zriaďovateľom a prevádzkovateľom Súkromnej jazykovej školy iCan, Lazaretská 8, Bratislava a študentmi jazykových kurzov, organizovaných obchodnou spoločnosťou iCan s.r.o., ako je vyššie uvedené, pričom študentmi môžu byť výlučne fyzické osoby, prípadne zákonný zástupca fyzickej osoby, ak je študentom osoba mladšia ako 18 rokov (ďalej aj ako „Študent“), a tieto Všeobecné zmluvné podmienky sú pre obidve zúčastnené zmluvné strany záväzné. Všeobecné zmluvné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvného vzťahu medzi Zriaďovateľom a Študentom.
2. Spracovanie osobných údajov
2.1 Vyplnením a podpísaním prihlášky Študent súhlasí s tým, aby boli jeho údaje, aj osobné, v nej obsiahnuté, ďalej spracované. Študent teda dáva súhlas v súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a súhlasí so spracovaním všetkých svojich osobných údajov uvedených v prihláške, ktoré poskytol Zriaďovateľovi a jazykovej škole s cieľom uzatvorenia zmluvného vzťahu a pre marketingové účely. Tento súhlas Študent udeľuje na dobu od začiatku trvania zmluvného vzťahu až do uplynutia troch rokov po skončení zmluvného vzťahu.
2.2 Dokumenty súvisiace s priebehom a absolvovaním štúdia budú archivované v súlade s platnou legislatívou.
3. Prihláška na jazykový kurz
3.1 Každý záujemca o štúdium vyplní prihlášku. Zmluvný vzťah medzi Študentom a Zriaďovateľom vzniká podpísaním týchto Všeobecných zmluvných podmienok, alebo zaplatením ceny kurzu a to i čiastočne. Podpísaním týchto Všeobecných zmluvných podmienok Študentom, vzniká na jeho strane záväzok uhradiť cenu predmetného kurzu ako objednanej služby, pokiaľ tak už neurobil.
Akreditácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky udelená pod číslom: 1242/98-42.
Website development - SVS pro s.r.o.