Súkromná jazyková škola iCan
Štúdium slovenského a anglického jazyka v Bratislave
(+421) 905 460 194
Pre život, štúdium a podnikanie
pre život, štúdium a podnikanie

Slovenský jazyk

Slovenský jazyk je štátnym jazykom Slovenskej republiky. Používa sa v úradnom styku, v niektorých oblastiach verejného styku, vedie sa v ňom úradná agenda. Vzdelávanie v Slovenskej republike prebieha v slovenskom jazyku, s výnimkou vyučovania cudzích jazykov, alebo vyučovania na bilinguálnych gymnáziách. Pre občanov iných štátov je vzdelanie v slovenčine bezplatné. Toto ustanovenie platí pre všetkých cudzincov bez výnimky.

Preto, ak ste sa rozhodli získať vzdelanie na Slovensku, je pre vás výhodné, aby ste začali so štúdiom slovenčiny. Ovládanie slovenského jazyka Vám umožňuje:

 • prístup k bezplatnému vzdelaniu v slovenskom jazyku,
 • dáva Vám možnosť integrovať sa do slovenskej spoločnosti.

Slovenský jazyk- príprava na štúdium na vysokej škole

Absolvovaním programu Príprava na univerzitné štúdium v slovenskom jazyku získate schopnosť komunikovať v slovenskom jazyku na úrovni B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca a pripravíte sa na prijímacie pohovory na univerzitu v slovenskom jazyku. Ovládanie slovenského jazyka Vám otvára možnosti bezplatného vzdelania v slovenskom jazyku na slovenských verejných vysokých školách. Diplomy získané na slovenských vysokých školách majú dobrý ohlas, čo poskytuje značné výhody v prípade následného zamestnania v zahraničí.

Ak vás táto ponuka oslovila, prihláste sa na program A: Príprava na univerzitné štúdium v slovenskom jazyku.

Charakteristika programu A: Príprava na univerzitné štúdium v slovenskom jazyku

 • Trvanie: 10 mesiacov, september- jún.
 • Minimálny vek:  16rokov.
 • Počet študentov v skupine: 5 - 12.
 • Intenzita vyučovania: 28-30 hodín do týždňa.
 • Cena: 3898 € / 10 mesiacov.
   

Dôležitou skutočnosťou je, že na niektoré zo slovenských univerzít môžete byť prijatí na základe výsledkov z profilových predmetov vášho maturitného vysvedčenia, ktoré sú dôležite pre danú fakultu vysokej školy. Prijatie bez prijímacieho pohovoru Vám ušetrí nielen veľa síl na prípravu, ale aj čas. Avšak, znalosť slovenčiny je podmienkou pre získanie vysoko kvalitného vzdelania.

Ak ste už získali vyššie vzdelanie doma na úrovni bakalára alebo magistra (inžiniera), môžete pokračovať v štúdiu magisterského (inžinierskeho), alebo doktorandského programu v slovenskom jazyku. Kurzy slovenského jazyka v Bratislave Vám pomôžu v príprave na magisterské, inžinierske alebo doktorandské štúdium na niektorej z verejných vysokých škôl. Napríklad:

 • STU (Slovenská technická univerzita);
 • Univerzita Komenského;
 • Ekonomická univerzita;
 • iné univerzity a vysoké školy.

Ak ste študentom našej jazykovej školy a študujete intenzívne (minimálne 25 hodín týždenne), môžete požiadať o udelenie národného víza na dĺžku jazykového vzdelávania v našej škole.

Slovenský jazyk pre prijatie do slovenských stredných škôl

Slovenská legislatíva v oblasti regionálneho školstva (základné školy) nevytvára žiadne problémy pri prijatí alebo pokračovaní v štúdiu na základných školách. Vaše dieťa bude prijaté do akejkoľvek školy v komunite podľa miesta bydliska bez akýchkoľvek ďalších požiadaviek, a to aj bez znalosti jazyka; úlohou školy je jazyk žiaka doučiť. Avšak, ak už má vysvedčenie o základnej školskej dochádzke a bude premýšľať o pokračovaní v štúdiu na strednej škole alebo na vysokej škole na Slovensku, môžu vzniknúť ťažkosti. Žiak bude musieť dokonale ovládať slovenský jazyk a vedieť plynule komunikovať. Čo sa dá robiť v tejto situácii? Ako zvládnuť rýchlu prípravu dieťaťa do školy? Prichádzame s riešením. Prihláste svoje dieťa do jazykového kurzu v rámci programu B: Príprava žiaka na štúdium na strednej škole v slovenskom jazyku.

Naším cieľom je pripraviť žiaka po jazykovej stránke tak, akoby bol vzdelávaný v slovenskom jazykovom prostredí, alebo sa tomuto stavu čo najviac priblížiť. Výučba je zameraná na špecifiká praktického slovenského jazyka pre žiaka zo zahraničného jazykového prostredia, a to najmä v oblasti ortografie (pravopis), lexikálnej oblasti (slovná zásoba) a nechýba ani tréning čítania s porozumením. 

Nespolupracujeme s konkrétnymi školami, pretože výber vzdelávacej inštitúcie závisí od miesta bydliska, záujmov (šport, jazyky, matematika a podobne), alebo od študijných predpokladov žiaka. V každej situácii vám budú kvalifikovaní pracovníci našej školy nápomocní pri zápise dieťaťa do školy podľa vášho záujmu (program B).

 

Charakteristika programu B: Príprava žiaka na štúdium na strednej škole v slovenskom jazyku

 • Trvanie: 6 mesiacov- október – marec.
 • Minimálny vek: 15 rokov.
 • Počet študentov v skupine: individuálne alebo 3 -5.
 • Čas trvania: 6 mesiacov.
 • Intenzita vyučovania: 4 hodiny týždenne slovenský jazyk, možnosť zabezpečiť doučovanie z iných predmetov.
Čas a cena:  po dohode s klientom.

Slovenský jazyk pre život

Ak ste sa rozhodli nájsť si prácu na Slovensku, pre bežnú komunikáciu a život budete potrebovať základné znalosti slovenského jazyka. Preto naši odborníci pripravili program pre cudzincov - slovenský jazyk pre bežnú komunikáciu. Ponúkame intenzívny (denne po dobu piatich mesiacov - program C) a polointenzívny kurz (večerný kurz trikrát alebo dvakrát týždenne po dve akademické hodiny - program D). Štúdium v intenzívnych  kurzoch Vám umožní rýchlo zvyšovať Vašu jazykovú úroveň a zároveň Vám umožní požiadať o udelenie národného víza počas doby štúdia.

 

Charakteristika programu C: Slovenský jazyk na každodennú komunikáciu - intenzívny kurz

 • Trvanie: 5alebo 10 mesiacov, začiatok v septembri, alebo vo februári.
 • Minimálny vek: 15 rokov.
 • Počet študentov v skupine: 5 -12.
 • Čas trvania: najmenej 5 mesiacov.
 • Intenzita prípravy: 5 hodín denne.
 • Cena: 1899 € / 5 mesiacov, 3699 € / 10 mesiacov.
 • Čas: 25 hodín týždenne.

 

Charakteristika programu D: Slovenský jazyk na každodennú komunikáciu - polointenzívny kurz

 • Trvanie: 3 mesiace, začiatok v septembri, v januári, v apríli.
 • Minimálny vek: 15 rokov.
 • Počet študentov v skupine: 5-12.
 • Čas trvania: najmenej 3 mesiace.
 • Intenzita štúdia: 2 hodiny dvakrát týždenne.
 • Cena: 210 € /3 mesiace.

Slovenský jazyk pre podnikanie

Ak máte vážny záujem o založenie svojho vlastného podnikania na Slovensku, môžete to dosiahnuť oveľa rýchlejšie a efektívnejšie, ak absolvujete program F: Slovenský jazyk na obchodnú komunikáciu - polointenzívny kurz.

 

Charakteristika programu F: Slovenský jazyk na obchodnú komunikáciu - polointenzívny kurz

 • Trvanie: 3 mesiace, začiatok v septembri, v januári, v apríli.
 • Minimálny vek: 17 rokov.
 • Počet študentov v skupine: 5-12.
 • Čas trvania: najmenej 3 mesiace.
 • Intenzita štúdia: 2 hodiny dvakrát týždenne.
 • Cena: 210 € /3 mesiace.

 

Pomoc pri založení podniku môže poskytnúť spoločnosť SlovakiaInvest, ktorá je naším dlhodobým partnerom a nesporným lídrom v oblasti založenia podnikov pre cudzincov.

Slovenský jazyk pre zahraničných lekárov

Charakteristika programu E: Slovenský jazyk pre zahraničných lekárov
 
Všeobecná charakteristika kurzu
Celková dĺžka trvania kurzu: od 3 do 6 mesiacov.
Kurz sa skladá z dvoch častí:
1. časť kurzu  -   kurz všeobecnej slovenčiny
Kurz všeobecnej slovenčiny je určený tým záujemcom, ktorí neovládajú slovenský jazyk na úrovni B1. 
Termín : od 18.09.2017 do 19.12.20173 mesiace, spolu 360 vyučovacích hodín.
Cena: 1699 €.
2. časť kurzu – kurz odbornej slovenčiny
Kurz odbornej slovenčiny je určený zahraničným lekárom, ktorí ovládajú slovenský jazyk na úrovni B1.
Termín:  od 10.01.18 – 31.03.2018 - 3 mesiace odborná slovenčina, spolu 76 vyučovacích hodín.
Cena: 499 €.
Ak ovládate slovenský jazyk na úrovni B1 môžete sa prihlásiť hneď na druhú časť kurzu.
Úroveň ovládania slovenského jazyka si môžete otestovať tu:
 
 
Cieľ vzdelávacieho programu
Jazyková škola iCan ponúka  vzdelávanie v slovenskom jazyku pre zahraničných lekárov.  Od septembra 2017 otvára špecializovaný kurz určený lekárom, ktorí plánujú vykonávať svoje povolanie v Slovenskej republike a pripravujú sa na vykonanie doplňujúcej odbornej skúšky pre povolanie lekár.
Cieľová skupina
Kurz Slovenský jazyk pre zahraničných lekárov je určený dvom cieľovým skupinám študentov:
1.       pre lekárov, ktorí sa nachádzajú na území SR ( štúdium prezenčnou formou),
2.       pre lekárov, ktorí sa nenachádzajú na území SR  ( štúdium dištančnou formou – cez skype).
 
 
 
  
 
*Kurz všeobecnej slovenčiny :
1.       intenzívny kurz slovenského jazyka, 6 vyučovacích hodín denne ( 360 vyučovacích hodín),
2.       vyučovanie 5 dní v týždni (pondelok – piatok),
3.       od 5 študentov v skupine,
4.       trvanie kurzu od 18.09.2017 – do 19.12.2017,
5.       cena kurzu – 1 699 €.
 
** Kurz odbornej slovenčiny:
1.       polointenzívny kurz (76 vyučovacích hodín),
2.       vyučovanie trikrát týždenne po 2 vyučovacie hodiny,
3.       od 5 študentov v skupine,
4.       trvanie kurzu od 10.01.2018 do 31.03.2018,
5.       obsahová náplň odbornej časti kurzu - 10 tém, ako napr. nemocnica a zdravotnícke zariadenia, anamnéza, zdravotný stav a vyšetrenie pacienta, príznaky chorôb, liečba, operácia a pooperačná starostlivosť, lekáreň, lieky,  ľudské telo, choroba, zdravotníctvo na Slovensku,
6.       prednáška venovaná všeobecne záväzným právnym predpisom upravujúcim zdravotnú a liekovú starostlivosť v Slovenskej republike,
7.       v cene kurzu študijný materiál pre klienta v tlačenej podobe + práca s interaktívnymi webovými stránkami,
8.       cena kurzu: 499 €.
 
Absolvovanie kurzu nezaručuje úspešné vykonanie doplňujúcej odbornej skúšky, avšak podstatne zvyšuje percento úspešnosti  absolvovania.

Povolenie na pobyt

Lekár - cudzinec má nárok na udelenie národného víza počas doby štúdia prípade štúdia prezenčnou formou v oboch častiach programu (štúdium trvá 6 mesiacov), pri počte 25 hodín týždenne. Ak sa študent prihlási len na jednu časť kurzu (dĺžka štúdia 90 dní), pobyt na Slovensku je možný:

 • na základe víz, ak študent pochádza z krajiny, ktorá má so SR vízový styk,
 • bez víz, ak študent pochádza z krajiny, ktorých štátni príslušníci nepodliehajú vízovej povinnosti pri vstupe na územie SR
 
Lektori:
 • kvalifikovaní a skúsení lektori slovenského jazyka s dlhoročnou praxou a skúsenosťami s vyučovaním cudzincov,
 • prednáška odborníka na problematiku zdravotnej a lekárskej starostlivosti v SR,
 • komunikatívny  a individuálny prístup.
Spôsob ukončenia kurzu
 • osvedčenie o absolvovaní kurzu (s vyznačením celkovej dotácie hodín)
Cena kurzu
 • cena kurzu pozostáva z ceny za kurz všeobecnej slovenčiny:   1 699 € ( 360  hodín)
 • za kurz odbornej slovenčiny:                                                       499 €  ( 76 hodín)
 • celková cena kurzu:                                                                     2 198 €
 • zľava pre účastníkov v oboch častiach kurzu :                      2 099 €
 
Cena za dištančnú formu štúdia (cez skype) sa rieši individuálne dohodou s každým záujemcom o takúto formu štúdia v závislosti od počtu prihlásených a od ich úrovne ovládania jazyka.
Dištančná forma štúdia  – cez skype
Táto forma štúdia je vhodná pre tých, ktorí z akýchkoľvek dôvodov nemôžu využiť výhodu štúdia v slovenskom jazykovom prostredí na Slovensku. Pri dištančnej forme štúdia je zachovaná rovnaká obsahová náplň kurzu ako  pri prezenčnej forme štúdia a taktiež študijný materiál dostane študent v rovnakom  rozsahu.  Táto forma štúdia predpokladá viac samoštúdia a samostatnosti zo strany študenta. 
Cena kurzu za vyučovanie cez skype je uvedené nižšie.

 

Kurz  slovenčiny cez skype

 

 Jedna vyučovacia hodina individuálne

15 €

 Jedna vyučovacia hodina v skupine 2 študentov; cena za 1 študenta

10 €

 Jedna vyučovacia hodina v skupine 3 študentov; cena za 1 študenta

8 €

 Mesačný individuálny kurz, trikrát týždenne

360 €

 Mesačný kurz v skupine dvoch študentov; trikrát týždenne, cena za 1 študenta

240 €

 Mesačný kurz v skupine troch študentov; trikrát týždenne, cena za 1 študenta

192 €

 Zľava pri 3-mesačnom kurze

5 %

 Zľava pri 6-mesačnom kurze            

7 %

 

 


Kategórie
Novinky
Hodnotenia, recenzie
Dobrý deň drahá škola a pozdravujem všetkých, ktorí tu už študujú alebo sa len na to chystajú! Študujem angličtinu v iCan len niekoľko mesiacov, a už si jasne uvedomujem, že som si vybrala skvelú školu. Miesto, kde sa nachádza, učitelia, učebné materiály - to všetko je na veľmi vysokej úrovni. Veľmi rada chodím na hodiny. V triede nemávam žiadne komplexy alebo strach urobiť chybu a povedať niečo zle. Učiteľ vždy láskavo opraví, vysvetlí a naučí.
Viktoria, Bielorusko
Dokumenty
Najlepšie univerzity na Slovensku
 • Univerzita Komenského Bratislava
  Univerzita Komenského
  Bratislava
 • Slovenská technická univerzita Bratislava
  Slovenská technická univerzita
  Bratislava
 • Ekonomická univerzita Bratislava
  Ekonomická univerzita
  Bratislava
Kde sa nachádzame
Lazaretská 8 (1. poschodie)
811 01 Bratislava, Slovensko
E-mail:
ican@icanschool.sk
Теl.:
(+421) 905 460 194
Skype:
icanschool
Hľadajte nás: