Súkromná jazyková škola iCan
Štúdium slovenského a anglického jazyka v Bratislave
(+421) 905 460 194
Pre život, štúdium a podnikanie
pre život, štúdium a podnikanie

Iné služby

Nostrifikácia


Jednou z podmienok pre pokračovanie vzdelania cudzincov na Slovensku je nostrifikácia dokladu o predchádzajúcom ukončenom vzdelaní, ak občan študoval v inom štáte (nie na Slovensku). Nostrifikácia predpokladá uznanie dokladov o vzdelaní vydaných občanovi cudzím štátom.
Takýmto dokladom môže byť:
 
 • diplom bakalára, magistra, odborníka, kandidáta vied alebo docenta;
 • vysvedčenie o strednom alebo základnom školskom vzdelaní alebo prospechové vysvedčenie.

Pre občanov členských štátov EU platí zjednodušený proces uznania diplomov a vysvedčení. Pre občanov tretích krajín platí štandardný proces nostrifikácie.

Nostrifikácia pre účely univerzitného štúdia
Existuje veľa príležitostí na vzdelávanie na slovenských vysokých školách. Môžete začať s prijatím na prvý vysokoškolský kurz bakalára alebo pokračovať v magisterskom alebo doktorandskom štúdiu. Avšak, v každom z týchto prípadov budete musieť prejsť takým postupom, akým je nostrifikácia diplomu o predchádzajúcom ukončenom vzdelaní. To znamená, že je potrebná nostrifikácia nielen pri žiadosti o prijatí na prvý stupeň vysokej školy, ale aj pre pokračovanie vzdelávacieho procesu v magisterskom alebo doktorandskom programe. Pre české, maďarské, poľské, rumunské, nemecké a chorvátske diplomy platí automatická nostrifikácia.

V prípade prijatia do prvého ročníka bakalárskeho štúdia, vzdelávacie inštitúcie by mali požiadať cudzincov o nostrifikáciu osvedčenie o stredoškolskom vzdelaní . Často je rozhodnutie o uznaní sa podáva spoločne so žiadosťou o prijatie a inou dokumentáciou v lehote stanovenej univerzitou, pokiaľ nie je stanovené inak.

Pri prihlásení na magisterské štúdium je nutné predložiť nostrifikáciu diplomu prvého stupňa (bakalárskeho) , ktorý bol získaný v tretej krajine . Na základe poskytnutých dokladov vzdelávacia inštitúcia má právo požadovať vykonanie ďalšej dodatočnej skúšky, po ktorej úspešnom absolvovaní študent bude prijatý na príslušné oddelenie. Pri prijatí na doktorandské štúdium musíte predložiť nostrifikáciu diplomu druhého stupňa (magistra, špecialistu alebo inžiniera).

Pre nostrifikáciu diplomov za účelom štúdia budete potrebovať nasledujúce dokumenty:
 
 • žiadosť;
 • notársky overená kópia diplomu, ktorý má apostil na origináli, preložená do slovenského jazyka;
 • kópia dokladu totožnosti,
 • ďalšie doklady podľa uváženia univerzity.

Nostrifikácia trvá od 30 dní do 2 mesiacov.

Nostrifikácia pre účely školského štúdia
Školské vzdelanie na Slovensku je rozdelené do dvoch fáz: základné a stredné vzdelanie. Ak vaše dieťa je zapísané na základnej škole (ročníky 1-9), potom pre pokračovanie vo vzdelaní na slovenskej škole doklady o nostrifikácii nie sú potrebné. Ak dieťa vyštudovalo základnú školu , pre prijatie na strednú školu (alebo gymnázium) na Slovensku, bude potrebovať nostrifikáciu základného vzdelania, absolvovaného v tretej krajine.

Pre nostrifikáciu osvedčenia budete potrebovať nasledujúce dokumenty:
 
 • žiadosť;
 • notársky overená kópia osvedčenia, ktoré má apostil na origináli, preložená do slovenského jazyka;
 • kópia dokladu totožnosti;
 • potvrdenie o absolvovaní kurzu slovenského jazyka.

Nostrifikácia osvedčenia trvá 2 mesiace.

V niektorých prípadoch školy požadujú poskytnúť tzv. posúdenie ekvivalencie známok, t.j. prepis známok na slovenské ekvivalenty. Tento proces trvá asi jeden mesiac.
 

Povolenie na pobyt na Slovensku

Povolenie na pobyt na Slovensku - dokument, ktorý umožňuje držiteľovi zdržiavať sa v tejto krajine v období, na ktoré bolo vydané, rovnako ako umožňuje pobyt v ktorejkoľvek krajine , ktorá je súčasťou Schengenskej dohody, avšak po dobu nie viac ako deväťdesiat dní. Slovenské zákony predpokladajú nasledujúce dôvody pre vydávanie povolení na pobyt:

 

 • práca;
 • podnikanie;
 • štúdium na strednej a vysokej škole;
 • zlúčenie rodiny;
 • civilisti ozbrojených síl;
 • modrá karta EU;
 • vývoj a výskum;
 • špeciálne činnosti;
 • status zahraničného Slováka.

Naši študenti majú zo zákona nárok na udelenie národného víza na základe štúdia v jazykovej škole, ak študujú v kurze v rozsahu najmenej 25 vyučovacích hodín týždenne.

 

Spoločnosť SlovakiaInvest má vedúce postavenie v oblasti vybavenia povolení na pobyt v Slovenskej republike z akéhokoľvek možného dôvodu a je naším partnerom v tejto veci. Kľúčovou prednosťou a pýchou našej spoločnosti je úspešné vyriešenie sporných a zložitých situácií, vďaka čomu naši zamestnanci sú oprávnene považovaní za najlepších odborníkov v oblasti praktického presadzovania právnych zásad a migračnej legislatívy.


Žiadosť o povolenie na pobyt na základe štúdií je vybavované cudzineckou políciou do 30 dní odo dňa doručenia dokladov príslušnému útvaru polície. Podanie žiadosti o povolenie na pobyt je možné na slovenskom konzuláte v krajine pobytu alebo štátnej príslušnosti alebo na priamo na Slovensku. Žiadosť môže byť prijatá len vtedy, ak sú splnené všetky požiadavky v súlade so zákonom № 404/2011 "O pobyte cudzincov", t.j. okrem žiadosti sú potrebné tieto dokumenty:

 

 • cestovný pas,
 • 2 fotografie 3*3,5,
 • adresa trvalého pobytu,
 • výpis z registra trestov s apostilom na origináli z krajiny občianstva uchádzača a tiež krajiny, v ktorej sa uchádzač zdržiaval viac ako 90 dní v priebehu posledných troch rokov,
 • finančné zabezpečenie pobytu.

Náklady na služby súvisiace so získaním povolenia na pobyt je 499 eur. Niektoré balíčky obsahujú túto službu a študent neplatí za povolenie na pobyt zvlášť.

Ubytovanie na Slovensku

Slovenské vzdelávacie inštitúcie ponúkajú svojim študentom možnosť bývať na internáte. Toto pravidlo platí aj pre cudzincov. Ubytovanie na internáte ponúkajú nielen vysoké školy, ale aj stredné a určité základné školy. V prípade, že dieťa nedosiahlo vek osemnásť rokov, na internáte pracujú vychovávatelia, ktorí majú na starosti aj určenie režimu dňa. Preto, ak ste sa rozhodli poslať svoje dieťa študovať do zahraničia, môžete si byť istí, že bude sa oňho dobre postarané. Ubytovanie na internáte bude stáť 50 až 150 Eur mesačne.
Niektoré vzdelávacie inštitúcie ponúkajú komfortnejšie ubytovacie podmienky na „hosťovských izbách“ nielen po dobu štúdia , ale aj cez prázdniny, avšak cena bývania v nich je vyššia ako na bežnom internáte a náklady sú vo výške 130-150 Eur mesačne.

V prípade, že vysoká škola neposkytuje internát, môžete si prenajať byt alebo iný druh ubytovania. Cena ubytovania je závislá na regióne Slovenska, na mestskom obvode, na vzdialenosti od centra mesta a ďalších podmienkach. Najdrahšie náklady na nájomné bývanie sú v hlavnom meste - Bratislave. Lacnejšie - v regionálnych centrách a ďalších mestách. Okrem platby za ubytovanie je nutné vziať do úvahy dodatočné náklady na cestovanie a stravovanie, čo bude asi 400 Eur mesačne. Naša spoločnosť je pripravená poskytnúť svojim študentom akékoľvek ubytovanie podľa ich záujmu.

Cena prenájmu ubytovania v Bratislave:
 • izba v dome / byte : 150-250 еur / mesiac;
 • jednoizbový byt: od 400 eur / mesiac;
 • dvojizbový byt: od 500 eur / mesiac;
 • trojizbový byt: od 600 eur / mesiac.

Zamestnanie na Slovensku

Pri štúdiu na slovenských jazykových kurzoch študenti majú právo pracovať 10 hodín týždenne, pričom z prvých zarobených 200 Eur sa neplatia žiadne odvody. Existujú obchodné spoločnosti, ktoré sú úzko profilované na študentov a ponúkajú zárobok 1,5 až 6 Eur za hodinu. Cudzinci s povolením na pobyt na Slovensku na základe štúdií tiež môžu podnikať, t.j. založiť si živnosť alebo obchodnú spoločnosť, a "pracovať " ako súkromný podnikateľ - živnostník.


 

Podnikanie na Slovensku

 
V prípade štúdia na niektorej zo škôl na Slovensku, vrátane štúdia slovenského jazyka na jazykových kurzoch, cudzí občan má právo zároveň podnikať. Partnerská firma našej jazykovej školy, SlovakiaInvest, ktorá má vedúce postavenie na trhu v oblasti migrácie a podpory podnikania pre cudzincov na Slovensku, rada vám ponúkne pomoc pri registrácii podnikania. Podnikanie na Slovensku sa najčastejšie vykonáva v jednej z dvoch foriem: s.r.o. a súkromné podnikanie (živnosť).
 
s.r.o – spoločnosť s ručením obmedzeným
Najpopulárnejšou formou obchodnej spoločnosti, ktorej hlavnou prednosťou je obmedzená zodpovednosť spoločníkov, je s.r.o. Majiteľ nesie zodpovednosť za záväzky spoločnosti do výšky nesplateného vkladu do základného imania. Minimálne základné imanie v spoločnosti je 5000 Eur, minimálny príspevok jedného spoločníka nemôže byť nižší ako 750 Eur. Počet spoločníkov nemôže byť viac ako päťdesiat, minimálny počet - 1 spoločník.

Zakladateľom s.r.o. môže byť nielen fyzická, ale aj právnická osoba, bez ohľadu na to, ku ktorej krajine patrí. Zákony predpokladajú nasledujúce obmedzenia, pokiaľ ide o štruktúru vlastníkov s.r.o.: fyzická osoba nemôže byť jediným spoločníkom vo viac ako troch s.r.o., jediným spoločníkom nemôže byť spoločnosť s jediným zakladateľom.

Konateľom s.r.o. na Slovensku môže byť výlučne iba občan Slovenska, iného členského štátu EÚ, členskej krajiny OECD (Organizácia pre hospodársku spoluprácu), alebo cudzí štátny občan s povolením na pobyt na Slovensku. Vytvorenie novej spoločnosti, až do momentu jej zápisu do Obchodného registra, bude trvať asi tri týždne. Popri registrácii nového subjektu existuje aj možnosť si kúpiť novú spoločnosť, ktorá už je zapísaná do Obchodného registra Slovenskej republiky .
 
Súkromný podnikateľ – Živnosť
Súkromný podnikateľ (živnostník) je fyzická osoba, ktorá je podnikateľom konajúcim vo vlastnom mene a zodpovedá sa svojím majetkom za záväzky spoločnosti voči tretím osobám. Táto forma podnikateľského subjektu vhodná pre malé a stredné podniky, najmä služby, ktoré sú poskytované priamo súkromným podnikateľom, je veľmi populárna na Slovensku.

Množstvo výhod tejto formy podnikania, najmä v súvislosti s urýchlenou registráciou (do piatich pracovných dní), triviálny účtovný systém, založenie podnikania bez potreby základného imania, sa ale nevzťahuje na cudzích štátnych príslušníkov, ktorí nemajú trvalý pobyt v SR, pretože slovenské zákony ich vnímajú ako zahraničné fyzické osoby. Okrem toho, povinnosťou súkromného podnikateľa je platiť poistné do zdravotnej poisťovne v prvom roku činnosti, sociálne a zdravotné príspevky od druhého roka podnikania. Živnosť, na rozdiel od spoločnosti, nie je možné predať.
 

 
 

 

Kategórie
Novinky
Hodnotenia, recenzie
Dobrý deň drahá škola a pozdravujem všetkých, ktorí tu už študujú alebo sa len na to chystajú! Študujem angličtinu v iCan len niekoľko mesiacov, a už si jasne uvedomujem, že som si vybrala skvelú školu. Miesto, kde sa nachádza, učitelia, učebné materiály - to všetko je na veľmi vysokej úrovni. Veľmi rada chodím na hodiny. V triede nemávam žiadne komplexy alebo strach urobiť chybu a povedať niečo zle. Učiteľ vždy láskavo opraví, vysvetlí a naučí.
Viktoria, Bielorusko
Dokumenty
Najlepšie univerzity na Slovensku
 • Univerzita Komenského Bratislava
  Univerzita Komenského
  Bratislava
 • Slovenská technická univerzita Bratislava
  Slovenská technická univerzita
  Bratislava
 • Ekonomická univerzita Bratislava
  Ekonomická univerzita
  Bratislava
 • Vysoká škola manažmentu Bratislava a Trenčín
  Vysoká škola manažmentu
  Bratislava a Trenčín
 • Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava
  Slovenská zdravotnícka univerzita
  Bratislava
Kde sa nachádzame
Lazaretská 8 (1. poschodie)
811 01 Bratislava, Slovensko
E-mail:
ican@icanschool.sk
Теl.:
(+421) 905 460 194
Skype:
icanschool
Hľadajte nás: