Súkromná jazyková škola iCan
Štúdium slovenského a anglického jazyka v Bratislave
(+421) 905 460 194
Pre život, štúdium a podnikanie
pre život, štúdium a podnikanie

Podmienky poskytnutia štipendia v programe Vertikál

Štipendijný program vyhlasuje Nadácia Alony Kurotovej (Nadácia AK) s cieľom podporiť vzdelávanie nadaných mladých ľudí so záujmom študovať na slovenských univerzitách, hlavne v technických, ekonomických alebo humanitných odboroch.


Komu je program určený:

 
Štipendijný program Vertikál 2018 je určený tým záujemcom o štúdium na slovenských univerzitách, ktorí pochádzajú zo sociálne slabšieho prostredia, sú siroty alebo polosiroty, alebo žijú v zónach vojnových konfliktov.   
Ide hlavne o tú cieľovú skupinu študentov, ktorí počas stredoškolského štúdia dosahovali výborné vzdelávacie výsledky a ďalej chcú pokračovať v štúdiu v technických,  ekonomických alebo  humanitných odboroch na slovenských vysokých školách.
Pre školský rok 2018/2019 je prioritnou krajinou Kazašská republika, Kirgizská republika a Ukrajina.


Výška štipendia:


Štipendium je určené na pokrytie nákladov priamo určených na štúdium:

➢ Školné – program intenzívny kurz slovenského jazyka, príprava na štúdium na vysokej škole.

➢ Mesačná výška štipendia pre študenta vo výške 280 € určená na pokrytie základných životných potrieb študenta.

➢ Zo štipendia študent môže hradiť poplatok za ubytovanie, električenku, stravu, učebnice atď.


Štipendium nezahŕňa:

➢ cestovné

➢ zdravotné poistenie

➢ poplatky spojené s prekladom úradných dokumentov (vysvedčenie, výpis z registra trestov atď.)

➢ poplatky spojené s podaním žiadosti o národné vízum počas doby štúdia


Uzávierka prijímania žiadostí o štipendium:     15.08.2018


Podmienky získania štipendia:


Výber sa bude robiť zo žiadateľov, ktorí zašlú svoje žiadosti spolu s ďalšími požadovanými dokladmi. Prihláška na štipendium je zverejnená na stránke Nadácie AK:
http://nadaciaak.sk/submit
 
Žiadateľ o poskytnutie štipendia predkladá Komisii Nadácie AK nasledovné doklady:

➢ doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní – maturitné vysvedčenie; vyžaduje sa aj overenie pravosti podpisov a odtlačku pečiatky školy na doklade o vzdelaní orgánom štátu vydania dokladu alebo štátu sídla školy, ktorý je príslušný na jeho overenie, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak

➢ vysvedčenia zo strednej školy

➢ podpísaný štruktúrovaný životopis ➢ kópiu strany cestovného dokladu, ktorá obsahuje osobné údaje držiteľa ➢ krátky motivačný list popisujúci dôvody, prečo sa záujemca o štipendium rozhodol študovať v SR.


Výber štipendistov:


Výber štipendistov bude realizovaný výberovou komisiou Nadácie na základe predložených podkladových materiálov. O udelení (neudelení) štipendia budú uchádzači informovaní emailom koordinátorom štipendijného programu Vertikál.
Koordinátor programu: Ing. Iveta Tunegová, e-mail: nadacia@nadaciaak.sk, tel.: +421 908 306 504.

 


Novinky
Hodnotenia, recenzie
Dobrý deň drahá škola a pozdravujem všetkých, ktorí tu už študujú alebo sa len na to chystajú! Študujem angličtinu v iCan len niekoľko mesiacov, a už si jasne uvedomujem, že som si vybrala skvelú školu. Miesto, kde sa nachádza, učitelia, učebné materiály - to všetko je na veľmi vysokej úrovni. Veľmi rada chodím na hodiny. V triede nemávam žiadne komplexy alebo strach urobiť chybu a povedať niečo zle. Učiteľ vždy láskavo opraví, vysvetlí a naučí.
Viktoria, Bielorusko
Dokumenty
Najlepšie univerzity na Slovensku
 • Univerzita Komenského Bratislava
  Univerzita Komenského
  Bratislava
 • Slovenská technická univerzita Bratislava
  Slovenská technická univerzita
  Bratislava
 • Ekonomická univerzita Bratislava
  Ekonomická univerzita
  Bratislava
 • Vysoká škola manažmentu Bratislava a Trenčín
  Vysoká škola manažmentu
  Bratislava a Trenčín
 • Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava
  Slovenská zdravotnícka univerzita
  Bratislava
Kde sa nachádzame
Lazaretská 8 (1. poschodie)
811 01 Bratislava, Slovensko
E-mail:
ican@icanschool.sk
Теl.:
(+421) 905 460 194
Skype:
icanschool
Hľadajte nás: