Súkromná jazyková škola iCan
Štúdium slovenského a anglického jazyka v Bratislave
(+421) 905 460 194
Pre život, štúdium a podnikanie
pre život, štúdium a podnikanie

Štipendijný program Vertikál

Podmienky poskytnutia  štipendia v programe Vertikál

Štipendijný program vyhlasuje Nadácia Alony Kurotovej s cieľom podpory vzdelávania nadaných mladých ľudí so záujmom študovať na slovenských univerzitách, hlavne v technických, v ekonomických, alebo v humanitných odboroch.

Komu je program určený:

O štipendium môžu žiadať študenti, ktorí ukončili stredoškolské vzdelanie s maturitou v domovských krajinách, počas stredoškolského štúdia dosahovali výborné vzdelávacie výsledky a majú záujem študovať v technických,  v ekonomických, alebo v humanitných odboroch na slovenských vysokých školách.

Výška štipendia:

Štipendium je určené na pokrytie nákladov priamo určených k štúdiu:

-          školné -  program intenzívny kurz slovenského jazyka, príprava k štúdiu na vysokej škole,

-          mesačná výška štipendia pre študenta vo výške 280, - €  určená na pokrytie základných životných potrieb študenta,

-          zo štipendia študent môže hradiť poplatok za ubytovanie, električenku, stravu, učebnice apd.

Štipendium nezahŕňa:

-          cestovné,

-          poplatky spojené  lekárskou prehliadkou,

-          zdravotné poistenie,

-          poplatky spojené s prekladom úradných dokumentov ( vysvedčenie, výpis z registra trestov apd.),

-          poplatky spojené s podaním žiadosti o prechodný pobyt.

Uzávierka prijímania žiadostí o štipendium:

15.08.2016

Podmienky získania štipendia:

Keďže sa výber bude robiť zo žiadateľov, ktorým z kapacitných dôvodov  nebolo udelené vládne štipendium, môže záujemca o štipendium Nadácie Alony Kurotovej predložiť dokumenty, ktoré už predkladal pri žiadosti o vládne štipendium a to:

-          doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní - maturitné vysvedčenie s overením pravosti podpisov a odtlačku pečiatky školy na doklade o vzdelaní orgánom štátu vydania dokladu alebo štátu sídla školy, ktorý je príslušný na jeho overenie, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak,

-          vysvedčenia zo strednej školy,

-          podpísaný štruktúrovaný životopis,

-          kópiu strany cestovného dokladu, ktorá obsahuje osobné údaje držiteľa,

-          krátky motivačný list popisujúci dôvody, prečo sa záujemca o štipendium rozhodol študovať v SR.

Výber štipendistov:

Výber štipendistov bude realizovaný výberovou komisiou Nadácie na základe predložených podkladových materiálov, ktoré Nadácia obdrží prostredníctvom MŠVVaŠ SR.

O udelení ( neudelení) štipendia budú uchádzači informovaní e-mailom koordinátorom štipendijného programu Vertikál.

Koordinátor programu:

Ing. Iveta Tunegová, e-mail: iveta.tunegova@icanschool.sk, tel.: +421 908 306 504


Novinky
Hodnotenia, recenzie
Dobrý deň drahá škola a pozdravujem všetkých, ktorí tu už študujú alebo sa len na to chystajú! Študujem angličtinu v iCan len niekoľko mesiacov, a už si jasne uvedomujem, že som si vybrala skvelú školu. Miesto, kde sa nachádza, učitelia, učebné materiály - to všetko je na veľmi vysokej úrovni. Veľmi rada chodím na hodiny. V triede nemávam žiadne komplexy alebo strach urobiť chybu a povedať niečo zle. Učiteľ vždy láskavo opraví, vysvetlí a naučí.
Viktoria, Bielorusko
Dokumenty
Najlepšie univerzity na Slovensku
 • Univerzita Komenského Bratislava
  Univerzita Komenského
  Bratislava
 • Slovenská technická univerzita Bratislava
  Slovenská technická univerzita
  Bratislava
 • Ekonomická univerzita Bratislava
  Ekonomická univerzita
  Bratislava
 • Vysoká škola manažmentu Bratislava a Trenčín
  Vysoká škola manažmentu
  Bratislava a Trenčín
 • Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava
  Slovenská zdravotnícka univerzita
  Bratislava
Kde sa nachádzame
Lazaretská 8 (1. poschodie)
811 01 Bratislava, Slovensko
E-mail:
ican@icanschool.sk
Теl.:
(+421) 905 460 194
Skype:
icanschool
Hľadajte nás: