Jazyková škola
Bratislava, Slovensko
Škola pokračuje v režime online
Môžete nás kontaktovať telefonicky alebo e-mailom, ktorý nájdete v časti Kontakty

Erasmus+

ERASMUS+ 2019-1-SK01-KA201-060698 : SLOVENČINA PRE DETI CUDZINCOV -pomôcka pre pedagógov a rodičov pri inklúzii detí cudzincov do výchovno-vzdelávacieho procesu v Slovenskej republike

Súkromná jazyková škola iCan je koordinačnou organizáciou v medzinárodnom projekte Erasmus+ SLOVENČINA PRE DETI CUDZINCOV - pomôcka pre pedagógov a rodičov pri inklúzii detí cudzincov do výchovno-vzdelávacieho procesu v Slovenskej republike


Partnerskými organizáciami v projekte sú Štátny pedagogický ústav a vzdelávacie centrá Slovákov v zahraničíeMeLeS v Írsku, Slovak Club Birmingham v Spojenom kráľovstve a Petit Slavik vo Francúzsku ako aj niekoľko základných škôl v Bratislave. Implementácia projektu začala dňa 1.09.2019 a bude ukončená dňa 28.02.2022.


Projekt sleduje podporu rozvoja odborných zručností riadiacich pracovníkov a pedagógov v školstve, pomocou formálnych a neformálnych nástrojov vzdelávania, s cieľom posilniť ich sociálne, občianske a medzikultúrne kompetencie v oblasti vzdelávania, v prospech znevýhodnených komunít a tým aj napomôcť odstraňovaniu rozdielov vo výsledkoch vzdelávania, ktoré súvisia s geografickými a sociálno-ekonomickými rozdielmi. Zároveň projekt prispieva k rozvíjaniu, či zdokonaľovaniu postupov na uspokojovanie potrieb znevýhodnených skupín, ktorými sú deti cudzincov na Slovensku a deti rodákov zo Slovenska v cudzine, z pohľadu sociálnej, etnickej, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti. Tým podporuje dialóg medzi kultúrami, dodržiavanie ich základných práv na vzdelanie a na sociálne začlenenie a podporu aktívneho občianstva cudzincov na Slovensku a Slovákov v zahraničí. V neposlednom rade projekt prispeje k rozvoju spolupráce medzi partnermi v oblasti vzdelávania na národnej aj medzinárodnej úrovni tým, že sa budú aktívne podieľať na zostavovaní a testovaní učebných materiálov v čo najširšom a rozdielnom prostredí a výstupy z projektu budú slúžiť širokej cieľovej skupine (učiacich sa aj učiteľov) na Slovensku, ale aj v zahraničí.


Hlavným cieľom projektu je vytvoriť didaktické materiály pre výučbu slovenského jazyka ako cudzieho jazyka, konkrétne pre cieľovú skupinu detí prisťahovalcov na Slovensku, v predškolskom a školskom veku, ale aj pre deti cudzincov, napr. pôsobiacich v diplomatických službách, deti odborníkov, pôsobiacich v priemyselnej oblasti a pod. a tiež pre deti Slovákov žijúcich v zahraničí. Ďalším cieľom projektu je pre cieľovú skupinu riadiacich a pedagogických pracovníkov, ale aj rodičov, vypracovať príručku - sumár platných predpisov v oblasti vzdelávania na Slovensku, ako pomôcku pre zvýšenie informovanosti kompetentných aktérov v ich práci s deťmi cudzincov, so zámerom podporiť rozvoj interkultúrnej kompetencie pedagógov, rodičov aj detí.

 

Aktivity

 • 28.11.2019 - 1. Nadnarodne stretnutie v Bratislave
   
 • 08.09.2020 - 2. Pracovné stretnutie účastníkov projektu 

  Dňa 08.09.2020 sa v Jazykovej škole iCan konalo pracovné stretnutie účastníkov projektu Erazmus+ - Slovenčina pre deti cudzincov- pomôcka pre pedagógov a rodičov pri inklúzii detí cudzincov o výchovno- vzdelávacieho procesu v SR.

  Stretnutia sa zúčastnili autori publikácií p. Uličná, p. Hirschnerová, za ŠPÚ p. Janka Píšová a p. Karol Csiba, lektorky a recenzentky p. Döményová a p. Halászová, za technickú časť tímu p. Maleeva, p. Hirschner a p. Uralskaya a tiež manažér projektu p. Tunegová a konateľka iCan p. Kurotová.

  Stretnutie prebehlo v konštruktívnom a pracovnom duchu, na programe bolo zhodnotenie postupu prác jednotlivých intelektuálnych výstupov projektu, hlavne Učebnice prvého kontaktu ( pracovný názov) a pracovného zošitu slovenčiny pre deti predškolského veku. Autorky spoločne rozdiskutovali pripomienky a podnety vyplývajúce z čiastkovej recenzie pripravovanej Učebnice prvého kontaktu – týkajúce sa prvých štyroch kapitol knihy.

  Na stretnutí boli posúdené aj predložené návrhy ilustrácií k prvej kapitole učebnice a pracovným listom, návrh knižnej väzby tejto učebnice. Bola tiež odsúhlasená aj farebná škála - súbor  farieb, ktoré budú používané pri ilustráciách jednotlivých výstupov.

  V ďalšej časti stretnutia účastníci venovali pozornosť pracovnému zošitu pre predškolský vek, autori tejto publikácie odovzdali spracovaný materiál, ktorý do ďalšieho stretnutia recenzentky posúdia a prvé kapitoly tiež grafička a ilustrátorka spracujú.

  Zástupcovia ŠPÚ zhodnotili stav spracovania prekladov Slovníka základných pojmov pre ZŠ a Manuálu pre inklúziu detí cudzincov do výchovno-vzdelávacieho procesu v SR s tým, že časový harmonogram prác sa dodržiava.

  Stav plnenia úloh, ktoré zo stretnutia vyplynuli, budú posúdené na ďalšom stretnutí pracovných tímov.


                                 

 

Všeobecné informácie

 

Prístup k pracovným materiálom (vstup len pri registrovaných účastnikov)


Táto webová stránka používa súbory cookies. Pri návšteve stránky vyjadrujete s týmto svoj súhlas. Akceptujem