Jazyková škola
Bratislava, Slovensko
Škola pokračuje v režime online
Môžete nás kontaktovať telefonicky alebo e-mailom, ktorý nájdete v časti Kontakty

Erasmus+

 

séria učebníc Slovenčina pre deti cudzincov

 

ERASMUS+ 2019-1-SK01-KA201-060698 : SLOVENČINA PRE DETI CUDZINCOV -pomôcka pre pedagógov a rodičov pri inklúzii detí cudzincov do výchovno-vzdelávacieho procesu v Slovenskej republike

Súkromná jazyková škola iCan je koordinačnou organizáciou v medzinárodnom projekte Erasmus+ SLOVENČINA PRE DETI CUDZINCOV - pomôcka pre pedagógov a rodičov pri inklúzii detí cudzincov do výchovno-vzdelávacieho procesu v Slovenskej republike


Partnerskými organizáciami v projekte sú Štátny pedagogický ústav a vzdelávacie centrá Slovákov v zahraničíeMeLeS v Írsku, Slovak Club Birmingham v Spojenom kráľovstve a Petit Slavik vo Francúzsku ako aj niekoľko základných škôl v Bratislave. Implementácia projektu začala dňa 1.09.2019 a bude ukončená dňa 28.02.2022.


Projekt sleduje podporu rozvoja odborných zručností riadiacich pracovníkov a pedagógov v školstve, pomocou formálnych a neformálnych nástrojov vzdelávania, s cieľom posilniť ich sociálne, občianske a medzikultúrne kompetencie v oblasti vzdelávania, v prospech znevýhodnených komunít a tým aj napomôcť odstraňovaniu rozdielov vo výsledkoch vzdelávania, ktoré súvisia s geografickými a sociálno-ekonomickými rozdielmi. Zároveň projekt prispieva k rozvíjaniu, či zdokonaľovaniu postupov na uspokojovanie potrieb znevýhodnených skupín, ktorými sú deti cudzincov na Slovensku a deti rodákov zo Slovenska v cudzine, z pohľadu sociálnej, etnickej, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti. Tým podporuje dialóg medzi kultúrami, dodržiavanie ich základných práv na vzdelanie a na sociálne začlenenie a podporu aktívneho občianstva cudzincov na Slovensku a Slovákov v zahraničí. V neposlednom rade projekt prispeje k rozvoju spolupráce medzi partnermi v oblasti vzdelávania na národnej aj medzinárodnej úrovni tým, že sa budú aktívne podieľať na zostavovaní a testovaní učebných materiálov v čo najširšom a rozdielnom prostredí a výstupy z projektu budú slúžiť širokej cieľovej skupine (učiacich sa aj učiteľov) na Slovensku, ale aj v zahraničí.


Hlavným cieľom projektu je vytvoriť didaktické materiály pre výučbu slovenského jazyka ako cudzieho jazyka, konkrétne pre cieľovú skupinu detí prisťahovalcov na Slovensku, v predškolskom a školskom veku, ale aj pre deti cudzincov, napr. pôsobiacich v diplomatických službách, deti odborníkov, pôsobiacich v priemyselnej oblasti a pod. a tiež pre deti Slovákov žijúcich v zahraničí. Ďalším cieľom projektu je pre cieľovú skupinu riadiacich a pedagogických pracovníkov, ale aj rodičov, vypracovať príručku - sumár platných predpisov v oblasti vzdelávania na Slovensku, ako pomôcku pre zvýšenie informovanosti kompetentných aktérov v ich práci s deťmi cudzincov, so zámerom podporiť rozvoj interkultúrnej kompetencie pedagógov, rodičov aj detí.


Učebnica slovenčiny prvého kontaktu - ilustračny obrazok       Učebnica slovenčiny prvého kontaktu - ilustračny obrazok        Učebnica slovenčiny prvého kontaktu - ilustračny obrazok
 

Aktivity

 • 28.11.2019 - 1. Nadnarodne stretnutie v Bratislave
   
 • 08.09.2020 - 2. Pracovné stretnutie účastníkov projektu 

  Dňa 08.09.2020 sa v Jazykovej škole iCan konalo pracovné stretnutie účastníkov projektu Erazmus+ - Slovenčina pre deti cudzincov- pomôcka pre pedagógov a rodičov pri inklúzii detí cudzincov o výchovno- vzdelávacieho procesu v SR.

  Stretnutia sa zúčastnili autori publikácií p. Uličná, p. Hirschnerová, za ŠPÚ p. Janka Píšová a p. Karol Csiba, lektorky a recenzentky p. Döményová a p. Halászová, za technickú časť tímu p. Maleeva, p. Hirschner a p. Uralskaya a tiež manažér projektu p. Tunegová a konateľka iCan p. Kurotová.

  Stretnutie prebehlo v konštruktívnom a pracovnom duchu, na programe bolo zhodnotenie postupu prác jednotlivých intelektuálnych výstupov projektu, hlavne Učebnice prvého kontaktu ( pracovný názov) a pracovného zošitu slovenčiny pre deti predškolského veku. Autorky spoločne rozdiskutovali pripomienky a podnety vyplývajúce z čiastkovej recenzie pripravovanej Učebnice prvého kontaktu – týkajúce sa prvých štyroch kapitol knihy.

  Na stretnutí boli posúdené aj predložené návrhy ilustrácií k prvej kapitole učebnice a pracovným listom, návrh knižnej väzby tejto učebnice. Bola tiež odsúhlasená aj farebná škála - súbor  farieb, ktoré budú používané pri ilustráciách jednotlivých výstupov.

  V ďalšej časti stretnutia účastníci venovali pozornosť pracovnému zošitu pre predškolský vek, autori tejto publikácie odovzdali spracovaný materiál, ktorý do ďalšieho stretnutia recenzentky posúdia a prvé kapitoly tiež grafička a ilustrátorka spracujú.

  Zástupcovia ŠPÚ zhodnotili stav spracovania prekladov Slovníka základných pojmov pre ZŠ a Manuálu pre inklúziu detí cudzincov do výchovno-vzdelávacieho procesu v SR s tým, že časový harmonogram prác sa dodržiava.

  Stav plnenia úloh, ktoré zo stretnutia vyplynuli, budú posúdené na ďalšom stretnutí pracovných tímov.


                                 

 • 03..2020 - 3. Pracovné online stretnutie účastníkov projektu 

  Dňa 03.11.2020 sa v Jazykovej škole iCan konalo online stretnutie účastníkov projektu Erazmus+ - Slovenčina pre deti cudzincov- pomôcka pre pedagógov a rodičov pri inklúzii detí cudzincov o výchovno - vzdelávacieho procesu v SR. Keďže nám súčasná situácia a vyhlásenie núdzového stavu nedovoľuje stretnúť sa osobne, naša pracovná porada sa konala cez aplikáciu ZOOM.

  Účastníkmi stretnutia boli naši partneri z SPÚ  p. Janka Píšová a p. Karol Csiba, za zahraničných partnerov zo vzdelávacích centier z Petit Slavik Paríž p. riaditeľka Betka de la Bouvrie a p. Matisková, z centra Czech & Slovak Birmingham p. riaditeľka p. Klampárová a p. Smalley, za vzdelávacie centrum v Dubline p. Libichová , za technickú časť tímu p. Hirschner a p. Maleeva, koordinátorka projektu p. Tunegová a konateľka iCan p. Kurotová. Tým, ktorým pracovné povinnosti nedovolili zúčastniť sa, bude sprístupnená nahrávka zo stretnutia.

  Stretnutia sa bohužiaľ už nemohla zúčastniť p. Mária Pacherová, riaditeľka vzdelávacieho centra v Dubline, ktorá nás nečakane v októbri opustila. Česť jej pamiatke!

  Na stretnutí boli odprezentované návrhy prvých kapitol Učebnice prvého kontaktu a pracovného zošita určeného predškolákom po grafickom a ilustračnom spracovaní.

  Účastníci porady sa oboznámili so stavom čerpania rozpočtu. Odsúhlasili sa nové  termíny niektorých plánovaných nadnárodných stretnutí a multiplikačných podujatí, ktoré sa v roku 2020 nemohli z dôvodu pandémie koronavírusu uskutočniť v plánovanom termíne.

  Koordinátorka projektu p. Tunegová odprezentovala postup prác na jednotlivých publikáciách, ktoré manažuje iCan a p. Píšová zoznámila účastníkov stretnutia s postupom prác na publikáciách, na ktorých pracujú partneri projektu z ŠPÚ.

  Účastníci porady sa dohodli na ďalšom postupe prác na publikáciách a popriali si navzájom, aby sa v roku 2021 mohli stretnúť už aj osobne. 


                                 

 

Všeobecné informácie

 

Prístup k pracovným materiálom (vstup len pri registrovaných účastnikov)


Táto webová stránka používa súbory cookies. Pri návšteve stránky vyjadrujete s týmto svoj súhlas. Akceptujem