Jazyková škola
Bratislava, Slovensko

Blog

Podmienky poskytnutia  štipendia v programe Vertikál

Štipendijný program vyhlasuje Nadácia Alony Kurotovej s cieľom podpory vzdelávania nadaných mladých ľudí so záujmom študovať na slovenských univerzitách, hlavne v technických, v ekonomických, alebo v humanitných odboroch.

Komu je program určený:

O štipendium môžu žiadať študenti, ktorí ukončili stredoškolské vzdelanie s maturitou v domovských krajinách, počas stredoškolského štúdia dosahovali výborné vzdelávacie výsledky a majú záujem študovať v technických,  v ekonomických, alebo v humanitných odboroch na slovenských vysokých školách.

Výška štipendia:

Štipendium je určené na pokrytie nákladov priamo určených k štúdiu:

-          školné -  program intenzívny kurz slovenského jazyka, príprava k štúdiu na vysokej škole,

-          mesačná výška štipendia pre študenta vo výške 280, - €  určená na pokrytie základných životných potrieb študenta,

-          zo štipendia študent môže hradiť poplatok za ubytovanie, električenku, stravu, učebnice apd.

Štipendium nezahŕňa:

-          cestovné,

-          poplatky spojené  lekárskou prehliadkou,

-          zdravotné poistenie,

-          poplatky spojené s prekladom úradných dokumentov ( vysvedčenie, výpis z registra trestov apd.),

-          poplatky spojené s podaním žiadosti o prechodný pobyt.

Uzávierka prijímania žiadostí o štipendium:

15.08.2016

Podmienky získania štipendia:

Keďže sa výber bude robiť zo žiadateľov, ktorým z kapacitných dôvodov  nebolo udelené vládne štipendium, môže záujemca o štipendium Nadácie Alony Kurotovej predložiť dokumenty, ktoré už predkladal pri žiadosti o vládne štipendium a to:

-          doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní - maturitné vysvedčenie s overením pravosti podpisov a odtlačku pečiatky školy na doklade o vzdelaní orgánom štátu vydania dokladu alebo štátu sídla školy, ktorý je príslušný na jeho overenie, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak,

-          vysvedčenia zo strednej školy,

-          podpísaný štruktúrovaný životopis,

-          kópiu strany cestovného dokladu, ktorá obsahuje osobné údaje držiteľa,

-          krátky motivačný list popisujúci dôvody, prečo sa záujemca o štipendium rozhodol študovať v SR.

Výber štipendistov:

Výber štipendistov bude realizovaný výberovou komisiou Nadácie na základe predložených podkladových materiálov, ktoré Nadácia obdrží prostredníctvom MŠVVaŠ SR.

O udelení ( neudelení) štipendia budú uchádzači informovaní e-mailom koordinátorom štipendijného programu Vertikál.

Koordinátor programu:

Ing. Iveta Tunegová, e-mail: iveta.tunegova@icanschool.sk, tel.: +421 908 306 504


Táto webová stránka používa súbory cookies. Pri návšteve stránky vyjadrujete s týmto svoj súhlas. Akceptujem